نگارش‎ قرآن‎ روی‎ صفحات‎ ریز آلومینیوم


هنرمند ایرانی‎ آیات‎ كلام‎ الله مجید را روی‎‎ صفحات‎ آلومینیوم‎ كنـده‎ كاری كرد .
سیف‎ الله‎‎‎‎ محمدزاده كه در حرفه عكاسی‎ در دوحـه‎ فعــالیــت‎‎ دارد، روی‎ صفحـــات آلومینیومی‎‎ به‎ ابعاد 15 در 10 سانتی متـر و به‎‎ ضخامت‎ 3 میلیمتر قرآن‎ كـریم‎ را كنده كاری‎ كرده‎ است‎.
این‎ هنرمند به‎‎ وسیله حروف‎ چینی‎‎ سربی كلمات‎ را در كنار یكدیگر قرار داده‎ و سپس‎ روی‎ صفحات‎ آلومینیـومی‎ چـاپ‎ و پـس‎ از آن‎ اعراب‎ گذاری‎ و در پایان‎ آیـات‎ قـرآنی‎ را روی‎‎ صفحات‎ كنده‎ كاری می‎ كند .
این‎‎ هنرمند ایرانی‎ مقیم‎ دوحه‎ تاكنون 90 صفحه‎‎‎ از قرآن‎ را كنده كاری‎ كرده است‎ و حدود دو سال‎ دیگر زمان‎ لازم‎ اسـت‎ تـا همـه‎ قرآن‎ كامل‎ شود .

 

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/05/12.aspx?&mode=print