ساخت‎ 10 فیلم‎ در باره‎ دفاع مقدس‎

 
تهران‎ ـ گروه‎‎ سینمایی‎ دفاع مقدس‎ وابـستـه به‎‎ بنیاد سینمایی‎‎ فارابی امسال‎ ده فیلـم‎ با موضوع دفاع مقدس‎ می‎ سازد.
بر اساس همین گزارش، سـال‎ 82 بیشترین‎ فیلم‎ سینمایی‎ با موضوعات‎‎ هشت سال‎ دفاع مقدس‎ ساختـه‎‎ شـد كـه بـرخی‎ از ایـن‎ فیلم‎‎ها در جـشنـواره‎ فیلـم فجـر سـال‎ 82 برگزیده‎ شدند.
گروه‎ سینمایی‎ دفاع مقدس‎ برای‎ سـاخـت‎ فیلم‎‎ با موضوع دفاع مقدس‎ امكانـات‎ لازم در اختیار فیلم‎ سازان‎‎ و تهیه‎ كنندگان قرار می‎ دهد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/02/06.aspx?&mode=print