تاثیرات‎ منفی‎ خواب‎ زیاد
 
واشنگتن‎‎ ـ پژوهشگران معتقدند خواب‎ كـمتـر یا بیشتر از 8 ساعت‎ در شـب‎‎ مـوجـب بــروز مشكلاتی‎‎ برای‎ انسان‎ میشود.

تحقیقـات‎ نشـان‎ می‎دهد: افرادیكه‎ بیشتراز 8 سـاعـت‎ در شـب‎ می‎‎‎خوابند به‎‎ سختی به خواب‎ می رونـد و بـا مشكلاتی‎‎‎ همچون‎ افسردگی, احساس‎ خستگی در روز و راه ‎‎رفتن‎ در خواب‎ مواجه می‎ شوند.

پژوهشها همچنین‎‎ نشان داده‎‎ است‎ افرادی‎ كـه شب ها كمتر از 8 ساعـت‎ می ‎خـوابنـد پـس‎ از برخاستن‎‎ از خواب‎ چندان سرحال‎ نیسـتنـد و بیشتر از سایر افراد با خطر مرگ‎ ناگهانی‎ روبرو هستند.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/01/05.aspx?&mode=print