روز شمار دفاع مقدس

18/11/59

اقدام ايران در تقليل روابط با عراق از سفير به سطح كاردار.

عمليات ... (سوسنگرد)

18/11/61

عمليات والفجر مقدماتي

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/11/18.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved