روز شمار دفاع مقدس

07/09/58
دعوت مردم به شركت در همه‌پرسی قانون اساسی توسط امام امت.
07/09/59

سوسنگرد : اقدامات دشمن : تقویت نیرو ، جلوكشیدن خط تماس با خودی تا فاصله هزار متری و اجرای آتش مستقیم برروی سنگرهای خط مقدم خودی برای تخلیه آنها . وضعّیت خودی : اعلام نیاز مدافعان شهر به خمپاره و تفنگ 106 .

آموزش افسران عراقی به ضدانقلابیون در اشنویه .

آخرین اوضاع پیرامون گروگانها در شرایط تحویل آنها توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به دولت ایران : وزارت خارجه آمریكا : تحویل گروگانها به دولت گامی مفید است امّا هنوز نمیتوانیم آن را تأیید كنیم . رادیو كلن : تا زمانی كه دیپلماتهای آمریكایی در اسارت ایران هستند ، دولت ایران قادر به جلب نظر سازمان های بینالمللی در تجاوز عراق نخواهد بود . رادیو مسكو : دولت كارتر شرایط ایران را علیالاصول قبول كرده است امّا با طرح بهانه های حقوقی ، اجرای آن شرایط را به هیچ مبدل ساخت . آمریكا برای مسترد كردن سپردههای هشت تا سیزده میلیاردی ایران عجلهای ندارد و با طرح درخواستهای مختلفی به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار علیه ایران در دادگاه ، سعی دارد سپردههای ایران را غارت كند .

07/09/60

آزاد سازی شهر بُستان در عملیات پیروزمندانه «طریقُ القُدس» با رمز «یا حسین(ع)» در غرب سوسنگرد و منطقه عمومی بستان

 

 

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/09/07.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved