ترتیل قرآن با قرائت استاد کریم منصوری
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 14,702 1:02:42
2 جزء دوم 14,627 1:02:23
3 جزء سوم 14,331 1:01:07
4 جزء چهارم 13,459 0:57:24
5 جزء پنجم 12,860 0:54:50
6 جزء ششم 14,215 1:00:37
7 جزء هفتم 15,749 1:07:10
8 جزء هشتم 13,889 0:59:14
9 جزء نهم 13,752 0:58:39
10 جزء دهم 13,346 0:56:55
11 جزء یازدهم 15,340 1:05:25
12 جزء دوازدهم 15,543 1:06:17
13 جزء سیزدهم 14,787 1:03:04
14 جزء چهاردهم 14,167 1:00:25
15 جزء پانزدهم 14,518 1:01:55
16 جزء شانزدهم 14,382 1:01:20
17 جزء هفدهم 14,281 1:00:54
18 جزء هجدهم 15,913 1:07:52
19 جزء نوزدهم 14,705 1:02:43
20 جزء بیستم 15,121 1:04:29
21 جزء بیست و یکم 14,938 1:03:43
22 جزء بیست و دوم 15,148 1:04:36
23 جزء بیست و سوم 15,285 1:05:11
24 جزء بیست و چهارم 18,747 1:19:58
25 جزء بیست و پنجم 18,747 4:19:58
26 جزء بیست و ششم 14,162 1:00:24
27 جزء بیست و هفتم 14,469 1:01:42
28 جزء بیست و هشتم 14,158 1:00:23
29 جزء بیست و نهم 14,319 1:01:04
30 جزء سی ام 13,470 0:57:27

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,