>>>بازگشت به صفحه مداحی های فاطمیه
زمینه و نوحه -فاطمیه ایام شهادت حضرت زهرا(س)

دریافت فایل pdf به عنوان نسخه چاپی اشعار  

(زمینه - نوحه)

دریافت فایل:

 

در و دیوار

 

  بین دیوار و در کوثر طاها               یاور حیدر حضرت زهرا(س)

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

بیــن آتـش بـا آوای غمگینی           ذکر او شد یا فضه خذینی

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

غنچه و گل را با هم فدا کردند           حـقّ پیغمبـر را ادا کردند

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

جــان نثــار وادی ولا بــوده             جرم او عشق مرتضی بوده

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

لالۀ جانش از کینـه پرپـر شد           قتلگاه او پشت آن در بود

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


*******************************

کوچه
 

مجتبی گویی زین واقعه جان داد        مـادرش زهـرا(س) بر زمین افتاد

«آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا(س) وز دلِ مولا»

****

پیش چشمش خورده مادرش سیلی  

یـــاس رخســـار او شــده نیلــی

«آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا(س) وز دلِ مولا»

****

عصمت حق در کوچه زمین خورده    

کوهـی از غــم بـر دوش خـود بـرد

«آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا(س) وز دلِ مولا»

 

بیـن کوچـه بـر زهـرا(س) جسارت شد

دشمنــی بــا اصــل ولایـت شــد

«آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا(س) وز دلِ مولا»

****

غـربت مــولا آنجـا هویــدا شد

تا ابد خصمش، خوار و رسوا شد

«آه و واویلا صـد آه و واویلا

از غـم زهرا(س) وز دلِ مولا»


*************************


بستر
 

لرزه بر دستان مادر افتاده                 مادرم بین بستر افتاده

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

شدت درد و غمش فراوان است          از غم بابا زار و گریان است

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

با من ای یاس رخسار تو نیلی           تو نگفتی از کوچه و سیلی

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

قامت جان را داغ تـو خم کرده          از چـه بازوی تو وَرَم کرده

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

ای که بر لب ذکر عاشقی راندی      از چـه بنشستـه نافلـه خواندی

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


*****************************

بیت الاحزان و احد

ای به گلزار حق یاس و ریحانه           بیت الاحزانت گشته ویرانه

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

روز و شب ای پارۀ تن طاها              نالــه کــردی در ماتم بابا

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

هم به بابا هم به غربت حیدر            ناله کردی ای دخت پیغمبر

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

بهر احیای اسلام و هم قرآن             تا احـد رفتی همره طفلان

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

ای عموجان بی‌کسی ما بنگر خورده شد حقّ فاتـح خیبر

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


**************************


بلال حبشی

 

ای مؤذن ای یار رسول الله          کن به تکبیرت غافلان آگاه

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

 مَحـرَمِ قــلب غمدیدۀ حیدر            با أذانـت کـن نهیِ از منکر

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

در أذانت ای بانگ تو ظالم سوز           گو که حزب‌الله می‌شود پیروز

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

ای اذان تــو ســلاح پیکارم بی‌رمق گشته جسم بیمارم

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

           من که روز وشب ازغصّه می‌نالم         پشت در فضّـه شـد کمک حالم

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


*********************************


شب شهادت 

چشم بابای مظلوم ما تر شد      آخرین شب از عمر مادر شد

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

مادرم دستـش گرفتـه بـر پهلو          شمع عمرِ او می‌زنــد سوسو

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

بـا مـنِ زینـب نگفتـه از دردش         ای امان از این چـهرۀ زردش

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

چون برایم گفت شرح کفن‌ها را         مُــردَم از غصّــه آه و واویلا

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

تازه فهمیدم دل پر مِحَن باشد          که حسین من بی‌کفن باشد

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


******************************

شهادت
 

روز عاشورای حضرت زهراست(س)     خونجگر از غم زینب کبراست

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

امّ ابیهــا مهمــان بابــا شـد            عقده از قلب خسته‌اش واشد

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

دخت پیغمبر شهیده شد یارب          وامصیبت از نـالۀ زینب

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

آمد از مسجد مولا سوی خانه            ناله‌هــا مــی‌زد او غریبــانه

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

بنگر ای بر من آرام جان زهرا(س)    شد زچشمانم خون روان زهرا(س)

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»*********************************


شام غریبان


 

شام غریبان حضرت زهراست(س)        ذکر آل‌الله آه و واویلاست

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

 مرتضی غرقِ دریای غمها شد   چونکه مشغول غسلِ زهرا(س) شد

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

 بنگر ای أسما بر جلوۀ رویش        روی و پهلویش، دست و بازویش

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

                         از غـم زهـرا(س) سـوز و نوا دارم    شَرم و خجلت از مصطفی دارم

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

بنگر ای أسما رویش شده نیلی          ایـن بُوَد جـای ضـربۀ سیلی

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


*************************


بعد از شهادت

 

رفتی و گشتم من بی‌کس و تنها        ای امان از این بی‌کسی زهرا(س)

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

رِزقِ قلب مـن سـوز و نوا باشد          خانــۀ بــی‌تو بـی‌صفا بـاشد

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

ای پرستویم زینجا سفر کردی           بچّه‌هایت را خونجگر کـردی

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

خیـز و بنگر ای احیاگر مکتب            چادر خاکی بر سرِ زینب

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»

****

خیز و بنگر ای زیباتر از لاله              از حسین گریه از حَسَن ناله

«آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا(س)، وز دلِ مولا»


**************************


حضرت عباس علیه السلام

 

 ای اُمیدِ طفلان یــا ابوفاضل        ساقـی عطشـان یــا ابوفاضل

آه و واویلا صد آه و واویلا

با لبِ تشنه کشته شد سقّا

****

داغ تـو برده از اهل خیمه تاب       تشنــه بـرگشتی از میان آب

آه و واویلا صد آه و واویلا

با لبِ تشنه کشته شد سقّا

****

تـا فـلک رفتـه آن سـوزِ آهِ تـو      علقمــه گشتــه قتلگــاه تـو

آه و واویلا صد آه و واویلا

با لبِ تشنه کشته شد سقّا

****

در حرم زینب گردیده دلخسته       تیر کین چشم مست تو بسته

آه و واویلا صد آه و واویلا

با لبِ تشنه کشته شد سقّا

****

بهــر دیــدارت بــا ناله و آوا            آمد از جنّت مادرم زهرا(س)

آه و واویلا صد آه و واویلا

با لبِ تشنه کشته شد سقّا


************************


حضرت ام البنین سلام الله علیها
 

آسمـانِ مـاه سرخ عاشورا          امّ عبّـاس و یـاور مــولا

آه و واویلا صد آه و واویلا

یـاور مـولا، مـادر سقّـا

****

ای ادب از تو گرفته رنگ و بو همـدم زینـب بـودی ای بانو

آه و واویلا صد آه و واویلا

یـاور مـولا، مـادر سقّـا

****

گفته‌ای که مـن کنیز زهرایم(س)    خادمه در بیتْ همچو أسمایم

آه و واویلا صد آه و واویلا

یـاور مـولا، مـادر سقّـا

****

گفتی عبّــاسم فـدای ثـارالله         در غمش هر دم می‌کِشم من آه

آه و واویلا صد آه و واویلا

یاور مولا، مادر سقّا

****

کی جدا کرده دستِ تو از پیکر؟         گو که ببریـده از تـنِ تو سر

آه و واویلا صد آه و واویلا

یـاور مـولا، مـادر سقّـا

 

 

 

 


 

 

>>>بازگشت به صفحه مداحی های فاطمیه

منبع: سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی

 
 
https://old.aviny.com/Nohe-Shear/fatemieh/zamineh-nohe.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved