امروز يکشنبه 31 تير ماه سال 1386 هجري شمسي؛ برابر با 7 رجب سال 1428 هجري قمري و 22 ژوئيه سال 2007 ميلادي

1123 سال پيش درچنين روزي - 7 رجب سال305هجري قمري: اَبوالفَرَج مُعافي نَهرَواني مشهوربه ابن طرارا محدث، اديب و فقيه عرب متولد شد. ابن طرارا درتمام عمرفقط يكبارازبغداد خارج شد و هميشه دراين شهر به تحصيل علم مشغول بود. معافي احاديث شيعي فراواني نقل كرده كه دركتب اهل سنت و شيعه آمده است. ابن طرارا آثارمتعددي درزمينه فقه تأليف كرده است كه ازآن ميان « اَلتّحريرُ و النَّقدُ وَ الحُدودُ وَ العُقود» را مي توان نام برد. او قريحه شاعري هم داشت و برخي ازسروده هايش درمنابع موجود است. مهمترين اثرادبي ابن طرارا «اَلجَليسُ الصّالحُ الكافي» است كه از100مجلس تشكيل شده و برخي از آنها با ذكريك حديث نَبَوي آغازشده است. اين كتاب منبعي تاريخي براي مطالعه عصراموي است.

178 سال پيش درچنين روزي - 7رجب سال1250هجري قمري: محمد ميرزا پسرعباس ميرزا درمقام سومين شاه سلسله قاجار حكومت خود را آغاز كرد. محمد ميرزا بلافاصله پس ازبدست گرفتن قدرت، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني ازمردان بزرگ و با تدبير عرصه سياست ايران را ازميان برداشت و رشته امور به حاج ميرزا آغاسي مهره سرسپرده بيگانه سپرد. دوران سلطنت محمد شاه مقارن با آشكارشدن نتيج شوم عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي بود. دراين دوره همچنين عوارض جنگهاي نافرجام استعماري برسركسب نفوذ درايران شدت يافت و آشوب و هرج و مرج سراسرايران را فراگرفت. محمد شاه به اميد حمايت روسها به هرات لشكركشيد اما درنهايت روسها با او همكاري نكردند و از طرفي مأموران انگليسي نيزبرضد محمد شاه فعاليتهايي كردند و بدين ترتيب افغانستان ازايران جدا شد. بعد ازمرگ محمد شاه، فرزندش ناصرالدين ميرزا جاي اورا گرفت.

155 سال پيش درچنين روزي - 7رجب سال 1273هجري قمري: معاهده پاريس ميان فرخ خان امين الملك سفيركبير ايران و لرد كولي سفيرانگلستان درپاريس منعقد شد. معاهده پاريس در15فصل به امضاء نمايندگان ايران و انگليس رسيد و نسخه هاي امضاء شده آن براي تصويب دو دولت به لندن و تهران فرستاده شد. گفتني است كه عهدنامه پاريس برپيكره استقلال سياسي و اقتصادي ايران ضربه شديدي وارد آورد. به موجب معاهده پاريس بود كه هرات به كلي ازايران جدا شد و افغانستان تحت عنوان استقلال كاملا ازحمايت ايران خارج شد 

 

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/31/01.aspx?&mode=print