<
 
مبلغ مسلمان آمريكا: اسلام آمريكايی مفهومی ندارد

 «يحيی هندی» مبلغ و پژوهشگر مسلمان مقيم ايالت متحده، مفهوم اسلام آمريكايی را پديده‌ای عجيب در عصر حاضر دانست و بر عدم صحت اين مفهوم تاكيدكرد.

اين مبلغ و پژوهشگر فلسطينی‌ با تاكيد بر كامل‌بودن دين اسلام و توانايی اين دين در سازگاری با اوضاع مختلف گفت: اسلام آمريكايی در جهان عرب و اروپا معنی ندارد.

يحيی هندی با اشاره به جمعيت ميليونی مسلمانان ايالت متحده افزود: با ظهور دين اسلام در شبه جزيره‌ی عربستان آيين جديدی شكل گرفت كه اين دين از تمامی مسلمانان می‌خواهد با شرايط مختلف موجود در جوامع سازگار باشند.

اين پژوهشگر فلسطينی 40 ساله در نابلس متولدشد و 20 سال پيش به ايالت متحده مهاجرت‌كرد و با تبليغ تعاليم اسلامی در ميان غيرمسلمانان برای گسترش دين اسلام گام‌برداشت.

وی در حال حاضر از مبلغان اسلامی دانشگاه «جورجتاون» ايالت متحده و امام جمعه و مبلغ اسلامی مركز ملی طب دريايی ايالت ماريلند است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/19/18.aspx?&mode=print