اقلیت مسلمان از تفسیر قرآن به زبان انگلیسی بهره مند می شوند

نسخه جدیدی از تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی در مصر تهیه شده تا ضمن بهره گیری اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی، رسالت اسلام نیز تبیین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، رجب عبدالمنصف معاون وزارت اوقاف شورای عالی امور اسلامی مصر گفت: این شورا چاپ نسخه جدید از ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی را به کمیته متخصص در این زمینه داد تا پس از بررسیهای لازم و تصحیح غلط های موجود، آن را چاپ کند .
این نسخه جدید از تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی در کشورهای غیر اسلامی استفاده می شود تا اقلیت مسلمان از مبانی قرآن بهره مند شوند.

وزارت اوقاف این کشور این نسخه های قرآن را به سفارت مصر در کشورهای غیر اسلامی ارسال می کند تا از طریق آن میان مراکز اسلامی، شوراهای گفتگوی اسلام و غرب و میان اقلیت مسلمان توزیع شده تا رسالت معرفی اسلام در خار ج از کشورهای اسلامی اجرا شود.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران


Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/17/09.aspx?&mode=print