"درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی" منتشر شد

کتاب "درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی" تألیف نجف لک‌زایی از سوی بوستان کتاب در 194 صفحه منتشر شد.

کتاب "درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی" با رویکرد و هدف اصلی سیاست در قرآن به نگارش درآمده است.

نویسنده کتاب با این عقیده که امام خمینی، معمار بزرگ انقلاب اسلامی، تاکید و توجه ویژه ای به قرآن داشت، می نویسد که امام در حوزه سیاست نظری و عملی نیز همه اندیشه ها و کردارهای خود را به قرآن و حدیث، مستند می‌کرد. در این باره نکته مهم آن است که پژوهشگران نشان دهند که آن مستندات کدام است.

اثر حاضر کوشیده است تا بنیادی‌ترین مفاهیم و مباحث سیاسی را – که همان فلسفه سیاسی است – در نگاهی تطبیقی در قرآن کریم و سخنان امام خمینی، در پنج فصل بکاود.

نویسنده در مقدمه کتاب با تأسف از عدم رویکرد سیاسی به قرآن می‌نویسد: باید اذعان کرد که مفسران قرآن تاکنون توجه شایسته و بایسته ای به موضوع سیاست در قرآن نداشته‌اند. در میان مفسران موجود، آنها که به مباحث سیاسی توجه کرده اند، بسیار نادرند.

کتاب مذکور در پنج فصل با عناوین مفاهیم و چارچوب نظری، هستی‌شناسی سیاسی از منظر قرآن کریم و امام خمینی، انسان شناسی سیاسی از منظر قرآن کریم و امام خمینی، نظام سیاسی اسلام از منظر امام و قرآن و بالاخره اهداف و کار ویژه‌های نظام سیاسی اسلام از دیدگاه قرآن و امام تشکیل شده است. 

منبع:خبرگزاری مهر
Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/12/03.aspx?&mode=print