حجاب از 75 درصد آسيب‌های اجتماعی جلوگيری می‌كند

حجاب نيز موجب مصونيت انسان در برابر آسيب‌های اجتماعی شده و از 75 درصد آسيب‌های روانی و جسمی جلوگيری می‌كند.

دكتر «عبدالباقی» كارشناس مسايل اجتماعی استانداری تهران، در گفت‌و‌گو يا خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با بيان مطلب فوق گفت: انسان برای تهيه پوشاك و پوشش (حجاب)خود در درجه اول بايد مبلغی را هزينه كند، سپس وقتی را برای خريد آن لباس بگذارد و در نهايت بايد وزن و سنگينی لباس را تحمل كند، كه‌اگر انسان اين سه ضرر كوچك را تحمل كند، مانع ضررهای بزرگتر و غيرقابل جبران می‌شود.

وی افزود: اگر در جامعه‌ای پوشش نباشد، عفت جامعه از دو بعد دچار آسيب می‌شود كه يك بعد آن تفريط، به ‌آن معنی كه‌ منجر به بی‌تفاوتی و بی‌توجهی افراد جامعه(دو جنس مذكر و مونث) نسبت به هم‌ديگر می‌شود و در نهايت به انقراض نسل و كم كار شدن اين كاركرد خانواده منتهی خواهد شد.

عبدالباقی افزود: ممكن است ميل‌ جنسی از مجرای غير صحيح و نادرست خود برطرف شود كه اين افراط است و امكان حمله و تعرض در جامعه زياد می‌شود كه انحرافات و بيماری‌های جنسی را به دنبال خواهد داشت.

كارشناس مسايل اجتماعی افزود: در طبيعت هر چيزی كه آسيب‌پذيرتر باشد، در معرض حفاظت بيشتری قرار می‌گيرد و حجاب نيز موجب مصونيت انسان در برابر آسيب‌های اجتماعی می‌شود.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/03/05.aspx?&mode=print