تنها مجله شيعيان درمصر تعطيل شد

مركز پژوهش‌های اسلامی مصر تنها مجله انجمن شيعيان اين كشور را تعطيل كرد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «البشير»، يكی از منابع موثق علت اين امر را چاپ موضوعات تاريخی مغلطه انگيز عنوان كرد!

وی ادعا كرد: همچنين مجله مذكور درصدد ترويج گرايش‌های شيعی بسيار افراطی است.

منبع مذكور تصريح كرد: نخستين مجله مذكور عهد خلافت عمر، ابوبكر وعثمان را به دوران قبيله گرايی وعدالت آنان را به زير سوال می‌برد.

وی همچنين دليل ممانعت از انتشار مجله مذكور را چاپ برخی ديدگاههای شيعيان به ويژه شيعيان اثنی عشری در ايران ولبنان عنوان كرد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/07/05.aspx?&mode=print