امروز شنبه هفدهم تیرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با دوازدهم جمادی الثانی سال 1427 هجری قمری و برابر است با هشتم جولای 2006 میلادی .

 

در گذشت آیت الله حاج ملا علی میرزا خلیلی :
در چنین روزی درسال 1226 هجری قمری ، حاج ملاعلی میرزا خلیلی یکی ازبرجسته ترین علمای جهان تشیع دیده ازجهان فروبست . ازآن عالم جلیل القدرآثارگرانسنگی به جای مانده است .

نخستین اعزام دانشجو : 
 

درچنین روزی درسال 1811 میلادی ، نخستین اعزام دانشجوبه خارج ازایران آغازشد وعباس میرزا دوتن ازایرانیان را برای فراگیری علوم و فنون روز، راهی انگلستان کرد . پس ازآن ، روند اعزام دانشجویان به خارج کشوراوج گرفت. گفته می شود عباس میرزا درجنگ های روسیه با ایران وشکست ایران ازاین کشوروهمچنین  قبول معاهدات ننگین ترکمانچای وگلستان ، به فن آوری غربی چشم دوخته بود .

اجرای قانون شوراهای داوری :
 


در چنین روزی در سال 1945 میلادی قانون شوراهای داوری به مرحله اجرا گذاشته شد . 
بر اساس ماده دو ،  قانون اخیر الذکرهر شوراى داورى مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شوراى داورى براى مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکى از آنان سمت ریاست ودونفرسمت عضویت اصلى ودونفردیگر عضویت على البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلى در این جلسه شوراى داورى از طرف معتمدان مذکور به راى مخفى انتخاب خواهند شد.شوراى داورى با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ مى‏شود .بر اساس ماده سه آن  ، وزارت دادگسترى هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‏هایى راى تشکیل شوراى داورى تقسیم و در صورت حوزه‏بندى و تقسیمات خود را براى اطلاع عموم منتشر خواهد کرد وزارت دادگسترى مى‏تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‏بندى مزبور تجدیدنظر نماید .
شوراى داورى یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگسترى از بین قضات شاغل یا باز نشسته یا وکلا دادگسترى یا سر دفتران اسناد رمى تعیین خواهد گردید وزارت دادگسترى باید مشاور را از قضات شاغل شهرى که حوزه شهرى در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و وکلا سر دفترانى که در آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلا و سردفتران در صورتى به عنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفترى صرف نظر نمایند.
اعضاء شوراى داورى مى‏توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولى‏اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است .شوراى داورى براى انجام وظایفى که بر عهده دارد تحت نظر خود دفترى خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور ادارى و دفترى تعلیمات مشاور را رعایت خواهند کرد.   عضویت شوراى دورى افتخارى است ولى وزارت دادگسترى بر حسب فعالیت اعضا شوراى داورى و علاقمندى آنان به حل اختلافات ساکنان حوزه مى‏تواند پاداش متناسبى به آنان بپردازند وزارت دادگسترى نیز مى‏تواند به مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین به کارمندان دفترى باز نشسته پاداش متناسبى پرداخت نماید .دولت همه ساله اعتبارى که براى پاداش و هزینه‏هاى دیگر اجراى این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور مى‏نماید و در اختیار وزارت دادگسترى قرار خواهد داد.پاداش‏هاى مزبور طبق آیین نامه‏اى که به تصویب وزارت دارایى و وزارت دادگسترى برسد پرداخته خواهد شد .کارمندان باز نشستهاى که به سمت مشاور یا کارمند دفترى انتخاب مى‏شوند در مقابل وزارت دادگسترى مسئول بوده و تعقیب ادارى یا انتظامى آنان طبق آیین نامه‏اى خواهد بود که به تصویب وزارت دادگسترى برسد . رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهاى داورى شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهاى داورى نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بى نظمى یا تقصیر درانجام وظایف مراتب را به وزارت دادگسترى گزارش خواهد داد وزارت دادگسترى مى‏تواند عضو یا اعضاى مختلف را از سمت خود بر کنار سازد در صورت برکنارى یا فوت یا استعفا سه نفر از اعضا شوراى داورى انتخابات ظرف مدت یک ماه تجدید خواهد شد و در صورت برکنارى یا فوت یا استعفا یکى از اعضا اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جاى عضو مزبور کسى از بین نامزدها به ترتیب داراى آرا بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شورى تعیین و دعوت خواهد شد .در شهرهاى مقر دادگاه بخش وظایف ریس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون ریس دادگاه بخش و وظایف دادستان را از دادرس على البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. درنقاطى که شهربانى نباشد وظیفه رئیس کلانترى را فرمانده ژاندارمرى محل انجام مى‏دهد . شوراى داورى به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتى رسیدگى مى‏نماید که :1) اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شورى با یکدیگر باشد .2) اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شورى یا ساکنین حوزه شوراى دیگر همان شهر باشد .3)اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‏هاى دیگر باشد ولى در حوزه آن شورى به وجود آمده باشد .شوراى داورى وقتى رسیدگى را شروع مى‏نماید که شاکى تقاضاى کتبى یا شفاهى کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامى رسیده باشد . شوراى داورى در کلیه اختلافات سعى مى‏کند موضوع را به سازش خاتمه دهد .


در گذشت ادوارد براون :
در چنین روزی در سال 1926 میلادی ، ادوارد براون خاور شناس انگلیسی در گذشت.
در چنین روزی در سال  1862میلادی  پروفسور اِدوارد براون  ادیب و مستشرق انگلیسی به دنیا آمد .تحصیلات عالیه در طب و السنه شرقیه ( زبانهای شرقی) را در دانشگاه کمبریج به پایان برد .  اما هیچ وقت به طبابت نپرداخت . سال 1888 میلادی سفری به ایران نمود و بعد از آن به سمت دانشیاری رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج منسوب شد . در سال 1902 به استادی زبان عربی برگزیده شد و تا پایان عمر خدمت گزاری صدیق و دوست داری امین برای ادب و عاشقی با صداقت برای ایران بود ، و باقلم و قدم در این راه سعی نمود . وی بیشتر عمر خود را به مطالعه کتب فارسی و معاشرت با دوستان ایرانی صرف کرد . براون به کارهای سیاسی و اجتماعی نیز توجه داشت و ایرانیان فراری در دوره مشروطه را گرد هم  جمع کرد و انجمنی به نام « انجمن ایران» تشکیل داد  و به پشتیبانی از مشروطه خواهان بر خواست و با سخنرانی ها و مقالات موثرش مدافع استقلال و حامی حقوق ملت ایران شد . « شرح مختصری از وقایع ایران»،« انقلاب ایران»،« بحران ایران در دسامبر 1911» ،« مطبوعات و شعر جدید ایران»،« حکومت وحشت در تبریز» آثاری است که در این باب تالیف کرده است . پر ارزش ترین کار های برون تحقیقات ادبی او در زبان فارسی، و مهمترین آنها " تاریخ ادبیات ایران" است که حاصل 30 سال کوشش تحقیقی و مطالعه وی  است .این اثر با ارزش در چهار جلد به زبان انگلیسی منتشر ،که جلد اول توسط " علی پاشا صالح"، جلد دوم توسط " فتح الله مجتبایی " و " غلامحسین صدری افشار" ، جلد سوم به همت " علی اصغر خان حکمت" و جلد چهارم به کوشش " رشید یاسمی"  به زبان فارسی ترجمه شد . از دیگر کارهای این مستشرق ایران دوست  می توان تصحیح« تذکره دولت شاه سمرقندی »، « لباب الالباب» عوفی و ترجمه آثاری چون « چهار مقاله عروضی»،« تاریخ گزیده» ،« تاریخ طبرستان »   را به زبان انگلیسی نام برد .  

روز استقلال جزایر سلیمان از انگلستان :
مجمع الجزایر سلیمان کشوری است مستقل ومشتر ک المنافع با انگلستان که در جنوب غربی اقیانوس کبیر و در خاور  گینه قرار دارد . این کشور در چنین روزی در سال 1978 میلادی استقلال خود را از انگلستان اعلام کرد . مساحت آن نزدیک به سی هزار کلیومتر مربع است . تراکم نسبی  جمعیت  این کشور در هر کیلومتر 14 نفر است . زبان مردم آن انگلیسی و دین آنها مسیحیت است . پایتخت این کشور هانیارا نام دارد .

تولد سرگئی آیزنشتاین : 
درچنین روزی در  سال 1898 میلادی  سرگئی آیزنشتاین  کارگردان سینما و نظریه پرداز به دنیا آمد . در سال 1925 میلادی فیلم رزمناور پوتمکین آیزنشتاین برای نخستین بار در مسکو به نمایش در آمد . این فیلم که یکی از فیلمهای پرآوازه تاریخ سینماست ، به نوعی بیانگر تز سوسیالیسم است . پس از تقطیع بخش های  مختلف این فیلم می توان در یافت که هر سکانس  تولید تز برای سکانس بعدی می کند و سکانس بعدی خود آنتی تزی  برای این معناست که نتیجتا منجر به تولید سنتز می شود . این سنتز خود تز برای آنتی تز ثانوی است .  اکتبر، پایان زندگی و کهنه ونو از دیگر آثار مشهور اویند .

جنگ با چین :
درچنین روزی در سال 1937 میلادی  پس از تجاوز ژاپن به پکن ، میان دو کشور چین و ژاپن جنگ سختی آغاز شد .
 

منبع: خبرگزاری مهر

58/04/17
آتشسوزی مهیب در 7 لوله نفت و گاز آغاجاری به دنبال انفجار خطوط نفت و گاز ماهشهر و آغاجاری ؛ اطلاعیه شركت ملی نفت ایران در این زمینه .

زخمی شدن 3 پاسدار و 4 نظامی در حمله به پاسگاه مرزی سعیدیه از خاك عراق ؛ دستگیری 12 قاچاقچی اسلحه در مرز ایران و عراق .

پرتاب بمب دستساز در كنار پل فلزی خرمشهر و زخمی شدن 3 پاسدار ؛ اطلاعیه دادستان دادسرای انقلاب اسلامی خوزستان درباره مجازات شدید تظاهرات مسلحانه در شهر .

تلگراف روحانیون خرمشهر به آیت الله العظمی مرعشی نجفی و اظهار اطاعت از اوامر ایشان .

معاون اداره بندر خرمشهر طی مصاحبهای وضعیت این بندر را تشریح كرد .

سخنگوی حزب دمكرات كردستان عراق خطمشی این حزب را در قبال دولت بعثی عراق و انقلاب اسلامی ایران تشریح كرد .

گزارش روزنامه انقلاب اسلامی از صدور حكم اعدام برای 7 نفر از علما و وكلای آیت الله صدر و دستگیری 400 بانوی مبارز و اقدامات امنیتی رژیم عراق در سطوح مختلف جامعه .

تلگراف جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب سنندج ( شاخه پوششی كومهله ) به نخست وزیر و اعتراض همراه با تهدید تلویحی در مورد پذیرش استعفای یونسی استاندار كردستان ؛ حمایت عزالدین حسینی از ابقای یونسی در مقام خود .

اعلام موضع سازمان مجاهدین خلق ایران در قبال دستگیری تقی شهرام و اعلام اینكه ارتجاع در صدد بیاعتبارسازی سازمان با استفاده از وی میباشد ؛ حمایت جبهه دمكراتیك ملی از خواست مجاهدین خلق مبنی بر حضور در دادگاه تقی شهرام .

دعوت بنیاد آموزش و تبلیغات اسلامی الهادی به راهپیمایی اعتراضآمیز علیه تلاش “ عناصر و دوستان ناآگاه یا آگاهان فرصتطلب ” جهت “ انحراف مسیر انقلاب ” ؛ واكنش سازمان مجاهدین خلق و محكومیت این اعلام راهپیمایی و هشدار در مورد وقوع هرگونه حادثهای علیه سازمان .

گزارش و تحلیل جانبدارانه روزنامه مردم ( ارگان حزب توده ایران ) از ماجرای سعادتی و اعلام اینكه هدف محافل دستاندركار دستگیری وی خدشهدار كردن حیثیت سازمان مجاهدین خلق و ایجاد جو ضد شوروی و ضد كمونیستی بوده است .

انتشار خبری مبنی بر دستگیری حجت الاسلام محمد منتظری توسط برخی گروهها و سازمانها و برخی مقامات دولت موقت و تكذیب آن از سوی دادستان كل انقلاب اسلامی .

هشدار سپاه پاسداران شیراز در مورد جمعآوری كتابهای دكتر شریعتی توسط گروههای ناشناس .

اعلام موجودیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهسوار و انحلال كمیته شهر و آغاز خلع سلاح عمومی در شهر .

افشاگری امام خمینی درباره ماهیت عناصر ضد انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم با ایشان و تأكید بر ضرورت عدم طرح مسائل غیر اساسی و پرهیز از ایجاد تفرقه و محكوم كردن آتش زدن خرمنها در كشور توسط ضد انقلاب .

گزارش سفارت آمریكا در تهران به وزارت امور خارجه آن كشور از گفتوگوی مأمور وزارت امور خارجه و رایزن سیاسی سفارت با دكتر سحابی وزیر مشاور در طرحهای انقلاب و میناچی وزیر ارشاد ملی درباره قانون اساسی ایران و طرحهای دولت موقت برای آن .

گزارش مفصل و كاملاً سری كاردار سفارت آمریكا در تهران برای وزیر خارجه آن كشور درباره ملاقات كاردار با امیر انتظام و گفتوگو از علاقه آمریكا به برقراری رابطه با ایران و راههای بهبود مناسبات دو كشور ، مشكلات داخلی و خارجی دولت موقت و اختلاف نظر در درون دولت .

ورود تشریفاتی یك رزمناو آمریكایی و یك ناو پاكستانی به آبهای ابوظبی و اظهارات حاكم امارات متحده عربی مبنی بر اینكه آمریكا ممكن است در حمله احتمالی یكی دو كشور عرب را به تصرف خود درآورد اما نمیتواند تمام جهان عرب را تسخیر كند .

61/04/17
تصمیمات جدید فرمانده قرارگاه كربلا در پی توسعه آبگرفتگی در جنوب منطقه عملیاتی رمضان: در مرحله اول، مانور قرارگاه نصر حذف میشود و اجرای مأموریت آفندی این قرارگاه در مرحله دوم خواهدبود. گزارش فرمانده اطلاعات قرارگاه مركزی كربلا از آخرین وضعیت و اقدامات دشمن در مناطق قرارگاههای پنجگانه عملیاتی (قائم، قدس، فجر، فتح و نصر) در جبهههای جنوب درباره: نقل و انتقال نیرو و تثبیت و تحكیم و گسترش مواضع جدید پدافندی، ایجاد خاكریز، گسترش میادین مین، تقویت نیرو و تغییرات در آرایش نیروها به منظور بالا بردن توان دفاعی. ستاد فرماندهی نیروهای مسلح عراق كلیه مرخصیهای نیروهای خود در منطقه جنوب را لغو كرد. شورای فرماندهی عراق ضمن بخشودگی غایبان از خدمت، اعلام كرد برای مشمولانی كه خود را به مراكز مربوطه معرفی نكنند و افرادی كه از خدمت بگریزند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. وزیر دفاع عراق: نیروهای مسلح عراق جلو حملات ایران را خواهند گرفت. عراق در نامهای به دبیركل سازمان ملل، بیانیه هفته پیش ایران مبنی بر اینكه هنوز بخشهایی از خاك ایران در اشغال عراق است را تكذیب كرد. اظهارات توكلی سخنگوی دولت، نماینده امام در سپاه، فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرمانده نیروی هوایی ارتش درباره راههای پیروزی نهایی، تسریع در اجرای عملیات، ربوده شدن دیپلماتهای ایرانی در بیروت و احتمال ورود نیروهای ایرانی به خاك عراق. آقای توكلی: «دشمن هنوز در خاك ماست، شهرهای ما گلولهباران میشوند، ما جنگ را تمام شده نمیدانیم و برای به دست آوردن حق خود، در داخل خاك عراق از خود دفاع میكنیم.» حجتالاسلام محلاتی نماینده امام در سپاه: «عراق باید غرامت بپردازد و در صورت استنكاف باید غرامت خود را با ترور بگیریم.» سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش: «هیچ دولت و سازمان بینالمللی درصدد حمایت از حق ما نیست و ما بیشتر از این نمیتوانیم منتظر بمانیم و باید دشمن را تا انهدام كامل تعقیب كنیم.» سرهنگ معینپور فرمانده نیروی هوایی ارتش: «تنها راه رسیدن به پیروزی نهایی، بسیج كلیه نیروها و حمله همه جانبه حداقل در شرق عراق، میباشد.» فرانسه مدعی شد كه یك ایرانی كه میخواست به جان بنیصدر سوء قصد كند، با مواد منفجره در فرودگاه "اورلی" پاریس دستگیر شد. خبرگزاری فرانسه: ایرانیها دو سال پیش نیز میخواستند شاپور بختیار را به قتل برسانند. پسر اشرف پهلوی، فرمانده پیشین نیروی دریایی ایران نیز سه سال پیش در پاریس توسط ایرانیها به قتل رسید. خبرگزاری فرانسه از قول محمد غرضی وزیر نفت ایران: ما سهمیه یك میلیون و دویست هزار بشكه را نخواهیم پذیرفت. تفسیر خبرگزاریرویتر، خبرگزاریتانیوگ، روزنامهدانماركی"بیتی"و دفترسیاسیسپاه از روند آیندهجنگ، مشكلاتاقتصادیعراق در ادامهجنگ و تأثیر پیروزیهای اخیر ایران بر اوضاع منطقه و خصوصاً فلسطین.
63/04/17
شورای همكاری خلیج به منظور اتخاذ استراتژی مشترك نظامی تشكیل جلسه داد.
64/04/17
تشكیل جلسه وزرای امور خارجه كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس پیرامون جنگ ایران و عراق و ظهور تروریسم.
67/04/17
سرهنگ قذافی: عراق موافق و آماده پایان جنگ است و مسئله پایان جنگ در دست ایران است.

ورنون والترز نماینده آمریكا در سازمان ملل انهدام هواپیمای ایرباس ایرانی می تواند انگیزه تازه‌ای برای پایان دادن به حكومتها در خلیج فارس را فراهم آورده باشد.

مارلین فیتر واتر سخنگوی كاخ سفید: آمریكا مدت مدیدی است كه تمایل به برقراری تماس با ایران دارد. و دو هدف عمده را آمریكا دنبال می‌كند: 1- پایان دادن به جنگ میان ایران و عراق 2- ترغیب ایران به محتمل كردن سیاستهای بنیادگرایانه خود.

وزارت خارجه آمریكا: ازسرگیری روابط رسمی با ایران منوط به پایان جنگ تهران با عراق و آزادی گروگانها در لبنان است.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/17/01.aspx?&mode=print