ممنوعيت مراودات بانكی برای دارندگان نام‌های محمد و احمد در نظام بانكی آمريكا

يك موسسه مالی آمريكايی طی چند ماه گذشته از تمامی عمليات‌های انتقال پول به حساب‌های اين نهاد از سوی مسلمانان، صرفا به دليل آنكه واريزكنندگان نام‌های محمد و يا احمد داشته‌اند جلوگيری كرده است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از روزنامه جروسلم پست، اتحاديه خدمات مالی غرب، واقع در كلورادو آمريكا، با اين استدلال كه واريزكنندگان پول به برخی از حساب های اين موسسه با توجه به نام های اسلامی خود، ممكن بود پول‌های را برای انجام اقدام های خرابكارانه برای تروريست‌های ارسال می‌كنند، از انتقال وجه جلوگيری كرده است.

يكی از مسئولان با بيان اينكه بر اساس دستور وزارت خزانه داری آمريكا از انتقال وجوه جلوگيری شده ست، گفت: «روزانه از 300 مورد تلاش برای انتقال پول تنها از يك صرافی در دوبی جلوگيری می شده است كه در هيچ يك از موارد نيز ارتباطی ميان دارنده حساب با تروريست ها وجود نداشته است».

طی پنج سال گذشته دولت آمريكا با به كار بستن سياست های خارج از چهارچوب قوانين بين المللی و داخلی وبه بهانه مبارزه با تروريسم، اقدام به بازداشت مسلمانان، تعطيلی و مسدود كردن حساب های موسسه های اسلامی، انگشت نگاری و حتی شنود مكالمه‌های تلفنی شهروندان خود كرده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/14/04.aspx?&mode=print