شركت 1000 زندانی مصری در مسابقات حفظ قرآن

بيش از 1000 زندانی در مصر در مسابقات حفظ قرآن با هم به رقابت پرداختند. در پايان اين مسابقات كه از سوی سازمان زندان های مصر و با هدف ايجاد آرامش روحی ميان زندانيان برگزار شد به نفرات برتر جوايز نقدی اعطا شد.

در ميان شركت كنندگان در مسابقات، 18 زندانی در بخش حفظ كل، 9 نفر در بخش حفظ 20 جزء قرآن و 15 زندانی نيز در بخش 15 جزء با هم به رقابت پرداختند و ديگر زندانيان نيز در بخش های مختلف مسابقات شركت كردند.

پژوهش ها نشان می دهد زندانيانی كه در دوران حبس به معنويات می پردازند پس از آزادی كمتر مرتكب جرم می شوند و در زندان نيز به ندرت آشوب برپا می كنند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/30/09.aspx?&mode=print