بنياد علمی و فرهنگی شهيد مطهری تشكيل می‌شود

با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بنياد علمی و فرهنگی استاد شهيد علامه مرتضی مطهری تشكيل می‌گردد.

 

به نقل از دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه به رياست آقای دكتر احمدی‌نژاد تشكيل شد، ماده واحده تشكيل بنياد علمی و فرهنگی استاد شهيد علامه مرتضی مطهری مطرح گرديد و كليات تشكيل آن به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد.

 

اعضای اين شورا ضمن تبريك روز بزرگ‌داشت مقام معلم، از زحمات كليه معلمان ارجمند قدردانی نمودند و در ادامه ماده واحده تشكيل بنياد علمی و فرهنگی استاد شهيد علامه مرتضی مطهری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بر اساس اين ماده واحده به منظور ارتقاء سطح كيفی آگاهی، دانش و بينش عمومی جامعه و شناخت و معرفی جامع شخصيت و تبيين تفكر فلسفی استاد شهيد مرتضی مطهری و مطالعات راهبردی پيرامون مسائل فرهنگی براساس نظريه‌های ايشان، بنياد علمی و فرهنگی استاد شهيد علامه مرتضی مطهری تشكيل می‌گردد.

بر اساس اين مصوبه مقرر شد اساسنامه اين بنياد پس از بررسی در دبيرخانه شورای عالی، برای تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردد.

در ادامه جلسه دكتر حبيبی، رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی گزارشی خطرات و تهديداتی را كه متوجه زبان و ادبيات فارسی است متذكر شد.

 

بر اساس اين گزارش، رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اهم تهديدات موجود را در زمينه تحريف دستور خط فارسی، بی‌توجهی به گويشهای متعدد زبان فارسی و ورود واژگان فراوان خارجی ذكر نمود.

پس از آن رئيس جمهور تأكيد كرد:« خط و زبان فارسی شكل دهنده هويت ايرانی است و تغييرات پی‌در‌پی در اين زمينه موجب گسست فرهنگی در جامعه ايرانی می گردد.»

بر اين اساس فرهنگستان زبان و ادب فارسی موظف گرديد ، دستورالعمل‌ها و راه‌كارهای اجرايی لازم برای صيانت و تقويت زبان و ادب فارسی را تدوين و به منظور تصويب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمايد.

در ادامه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از استماع گزارش تكميلی عملكرد ستاد توسعه فناوری نانو، مجموعه سياست‌ها و راه‌كارهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در كشور را به تصويب رساند.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/14/10.aspx?&mode=print