غربال مسلمانان از ارتش هلند

سازمان اطلاعات ارتش هلند خواستار جداكردن سربازان مسلمان از ديگر نيروهای ارتش اين كشور شد.

به نقل از روزنامه الوطن،سعودي،«ژنرال بيرت بيدين» مدير اطلاعات ارتش هلند با ارسال نامه‌ای به «هنيك كامب» وزير دفاع اين كشور از وی خواست تا نيروهای ارتش مسلمان رابه منظور جلوگيري از ترويج اسلام افراطی در ارتش هلند از ديگر سربازان جدا كنند.

وی در ادامه ضن بيان اين مطلب كه اعزام نيروهای مسلمان ارتش هلند به كشورهايی همچون افغانستان خطرات جدی را برای هلند بهمراه دارد افزود: اعزام چنين افرادی به كشورهای مذكور ممكن است به دودستگي در ارتش و ترويج افكار افراطی منجر شود.

«بيدين» تصريح كرد: امكان فاش شدن معلومات سری ارتش هلند نيز از طريق نيروهای مسلمان وجود دارد.

وی تأكيد كرد: اقدام به جدايی نيروهای مسلمانان از نيروهای ارتش هلند امری بی مناقشه و لازم است و بايد هرچه زودتر انجام شود.

گفتنی است 60 هزار افسر عاليرتبه و سرباز در نيروی ارتش هلند خدمت می‌كنند كه 3 تا 7 درصد آنها را مسلمانان تشكيل می‌دهند.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/14/05.aspx?&mode=print