کتاب "خداشناسی در قرآن" منتشر شد
کتاب "خداشناسی در قرآن" تألیف آیت الله مصباح یزدی به کوشش مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینی در 300 صفحه منتشر شد.

این کتاب که با تلاش استاد محمود فتحعلی تدوین و سامان یافته مشتمل بر شانزده درس است که از نقطه آغاز هستی شروع و بعد از مرحله های خلق و تدبیر الیه به بیان ویژگیهای جامعه آرمانی انسانی ختم می گردد و در همه مراحل ارتباط محور اصلی الله  ملحوظ است.

راههای شناخت خدا، ادله توحید در قرآن، اصل علیت و اعجاز، قدرت و مشیت الهی، هدف آفرینش و قضا و قدر از عناوین این کتاب هستند.

نگارنده در آغاز این بحثها معارف قرآنی را به چند دسته تقسیم می کند که عبارتند از : خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، راه شناسی، راهنما شناسی، قرآن شناسی، اخلاق با انسان سازی قرآن، برنامه های عبادی قرآن، مباحث فردی و اجتماعی قرآن.

 

منبع: خبرگزاري مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/11/15/05.aspx?&mode=print