امروز دوشنبه بیست و یکم آذر سال 1384 هجری شمسی، مصادف است با نهم ذی القعده الحرام 1426 هجری قمری و برابر است با دوازدهم دسامبر سال 2005 میلادی.

تولد ناصر خسرو:
در چنین روزی در سال 394هجری قمری حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی ملقب به حجت شاعرمتفکرو ادیب پرآوازه ایرانی درقبادیان بلخ متولد شد. سفرنامه، زاد المسافرین، وجه الدین، خوان اخوان، دلیل المتحیرین، روشنایی نامه، گشایش و رهایش و جامع الحکمتین از جمله آثار معروف این حکیم دانشمند است. وی بالغ بر هفت سال از عمر خویش را در شهر های مصر و همچنین مکه، مدینه، دمشق، بصره و دیگر بلاد به سر برد. حکیم ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی ‌ تا حدود چهل سالگی در بلخ و در دستگاه دولت غزنویان و سپس سلجوقیان به سر برد ولی اندک اندک آن محیط را برای اندیشه خود تنگ یافت و در پی درک حقایق به این سوی و آن سوی سفر کرد تا این که در چهل سالگی به دلیل خوابی که دیده بود عازم کعبه شد و پس از یک سفر هفت ساله که چهار بار سفر حج و سه سال اقامت در مصر مرکز خلافت فاطمی را در خود داشت به مذهب اسماعیلیه گروید و به عنوان حجت جزیره خراسان راهی موطن خود شد. ناصرخسرو در باقی عمر خویش اگر چه به دلیل سعایت حاسدان از هر نوع آسایشی محروم شد اما شعرش پشتوانه‏ای یافت که در ادبیات فارسی بی‏ نظیر است. متعصبان آن روزگار حضور ناصر خسرو در بلخ را برنتافتند و او را با تهمت های بد دین، قرمطی، ملحد و رافضی از آن سرزمین به نیشابور و مازندران و سپس یمگان بدخشان آواره کردند. او سرانجام در سال 481 ه.ق قمری دار فانی را وداع گفت. ناصر خسرو انسانی است که هنر و زبان خویش را برای اندیشه و عقیده ای محکم به کار برد و از آن حربه ای ساخت برای نبرد با پلیدی و پلیدان و جباران. شعر ناصر خسرو بیش از آثار منثور وی علاقمند دارد و عمده شهرت را نیز مدیون قصاید فخیم و وزین و پر محتوای خویش است. ناصر خسروآدمی را به خویش فرارونده از تنگنای دنیا می خواند. این فراروی مستلزم برخوداری شایسته از آگاهی و علم و جهاد بی امان با عوامل بازدارنده است.

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره ‌سری را
بری دان از افعال چرخ برین را نشاید ز دانا نکوهش بری را
همی تا کند پیشه، عادت همی کن جهان مر جفا را، تو مر صابری را
هم امروز از پشت بارت بیفگن میفگن به فردا مر این داوری را
چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را
به چهره شدن چون پری کی توانی؟ به افعال ماننده شو مر پری را
بدیدی به نوروز گشته به صحرا به عیوق ماننده لاله‌ی طری را
اگر لاله پر نور شد چون ستاره چرا زو نپذرفت صورت گری را؟
تو با هوش و رای از نکو محضران چون همی برنگیری نکو محضری را؟
نگه کن که ماند همی نرگس نو ز بس سیم و زر تاج اسکندری را
درخت ترنج از بر و برگ رنگین حکایت کند کله‌ی قیصری را
سپیدار مانده‌است بی‌هیچ چیزی ازیرا که بگزید او کم بری را
اگر تو از آموختن‌سر بتابی نجوید سر تو همی سروری را
بسوزند چوب درختان بی‌بر سزا خود همین است مر بی‌بری را
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
 

خلع رسمی احمد شاه از قدرت:

درچنین روزی درسال 1304 ه.ش (1925 میلادی) احمد شاه، آخرین شاه قاجار رسماً از قدرت خلع شد ورضا خان قدرت را در دست گرفت. درهمین روزمجلس موسسان طی یک هفته چهار اصل ازاصول متمم قانون اساسی را تغییر داد که براساس آن، حکومت قاجارها پایان یافت و سلطنت به رضاخان میرپنج که دراین موقع نخست وزیربود، منتقل شد. دو روزبعد رضا خان در مجلس شورا حاضر شد و سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد. جمهوری خواهان سلطنت طلب ازاواخر سال 1302 ه ش زمزمه هایی مبنی بربی لیاقتی شاهان قاجار و لزوم تغییر رژیم سیاسی ایران از سلطنت به جمهوری را درمحافل ومطبوعات وابسته به سردار سپه مطرح کردند. رضاخان سعی داشت با تقلید از ترکیه که اندکی قبل رژیم سلطنتی را ملغی و جمهوریت اعلام کرده بود، در ایران نیزرژیم جمهوری برقرار نماید. براین اساس رضا خان دستگاه پلیسی - نظامی و مطبوعاتی خود را برای تحقق این امر بسیج کرد و به سران قشون ابلاغ نمود که شهرستان ها راجهت طرح شعار جمهوری آماده کنند. اما تلاش مردم وعلما وآزادی خواهان باعث شکست کودتا چیان درطرح ایجاد رژیم جمهوری به سیاق یک قزاق برکشیده ازسوی انگلیسی ها شد. شکست رضاخان دراین طرح سبب گردید که اودراجرای طرح های بعدی قدم ها را حساب شده تربردارد. دستگاه نظامی - پلیسی رضاخان، مخالفان وی را درهرسن وسالی دستگیرمی کرد و تحت شکنجه و آزارقرارمی داد. گام اساسی رضاخان خلع احمد شاه از سلطنت و به دست گرفتن قدرت بود. طرفداران رضاخان با تکیه بر زور و زر و سرنیزه نمایندگان مجلس را در زیرزمین خانه سردار سپه مجبور به اطاعت از او کردند.

سرانجام مجلس‌ مؤسسان درجلسه 21 آذر 1304 برابر 12 دسامبر 1925 با اکثریت ‌ 257نفر از 260 نفر عده‌ حاضر در جلسه‌، طی‌ ماده‌ واحده‌ ای‌ اصول‌ سه‌گانه ‌ 38 و 37 و 36 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ را تغییرداد‌ که‌ مطابق‌ آن‌ اصول‌ سلطنت ‌مشروطه‌ ایران‌ به‌ شخص‌ رضاخان‌ واگذار شد. پس ازآنکه رضاخان پایه های قدرت خویش را برجنازه آخرین پادشاه قاجاراستوارساخت، برخی روشنفکران پیرامون وی به فراهم آوردن مصالح انتقال قانونی سلطنت وحقانیت بخشیدن به آن پرداختند. بازگشت‌ به‌ قدرت‌ مطلقه‌ شاه‌، ظهور ارتش‌ به‌ عنوان‌ نیروی‌ غایب، سیاست‌ مرکزیت‌ وسرکوب‌ عشایر و سایر اقلیت‌ها و قومیت‌ها‌، پیاده‌ کردن‌ سیاست‌ تجدد طلبی‌، سیاست‌های اقتصادی‌ و مالی‌ ناهمگون شامل اجرای‌ سیاست‌ اقتصاد‌ ارشادی دولتی واجرای‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌ و تخصیص‌ وجوه‌ هنگفت‌ به‌ آنها، یکسان‌سازی‌ اجباری‌ ومنفی‌ تمام‌ اقلیت ها و قومیت های‌ داخل‌ ایران‌ ازطریق‌ تقسیمات‌ کشوری‌ طبق‌ قانون ‌16 آبان ‌1316 و تبدیل‌ تواریخ‌ هجری‌ قمری‌ ونامهای‌ ترکی‌ بروج ‌ 12گانه‌ به‌ تقویم‌ شمسی‌ و نام‌های‌ ایرانی‌ درتاریخ‌ سه‌ شنبه ‌11 فروردین ‌1304 که‌ طبق‌ آن‌ ترتیب‌ سال‌ شماری‌ ختاء واویغور منسوخ‌ شد، از جمله اقدامات رضا خان دردوره حکومتش بر ایران بود. برخی روشنفکران در خدمت رضاخان نیز در فکر ترتیب شجره نامه کیانی برای رضاخان میر پنج افتادند تا رضاخان را مظهر تاریخ شاهنشاهی و ملیت معرفی کنند که در رأس این گروه محمد علی فروغی قرار دارد و چنین هم کردند. پهلوی و آریا مهربرای این خاندان وابسته وضد ملیت واقعی با این هدف جعل شد.

تحریم همه جانبه علیه ایران:
درچنین روزی در سال 1358هجری شمسی، دولت آمریکا ازکشورهای عضو پیمان ناتوخواست، در پاسخ به تسخیرلانه جاسوسی ازسوی دانشجویان ایرانی، جمهوری اسلامی ایران را مورد محاصره اقتصادی کامل قرار دهند. پیشتر کشور آمریکا چنین تحریمی را علیه ایران روا داشته بود.

درگذشت سید جلال الدین موید الاسلام:
درچنین روزی درسال 1309هجری شمسی سید جلال الدین موید الاسلام مدیرروزنامه حبل المتین درکلکته دارفانی را وداع گفت. وی روزنامه نگاری را با سید جمال الدین اسدآبادی آغازکرد ومدتها روزنامه حبل المتین را منتشر می کرد.

اشغال همدان توسط روس ها:
درچنین روزی در سال 1915 میلادی گروههای روسی همدان را به اشغال خود در آورده و از آن عبور کردند.

صدور قطعنامه به نفع فلسطینیان:

در چنین روزی در سال 1327 ه.ش قطعنامه شماره 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حق بازگشت فلسطینیانی که از کشورشان اخراج شده بودند صادر شد.

آغاز به کار جبهه خلق برای آزادی فلسطین:

درچنین روزی درسال 1346 ه.ش جبهه خلق برای آزادی فلسطین از بدنه جنبش ناسیونالیست های عرب جدا شد و به رهبری دکتر جورج حبش (فلسطینی مسیحی از اهالی اللد) و ایدئولوژی مارکسیستی اعلام موجودیت کرد.

تدریس اجباری زبان عبری در فلسطین:
درچنین روزی در سال 1913 میلادی تدریس زبان عبری بالاجیار در مدارس فلسطینی آغاز شد.

نبرد در ناینوه:
درچنین روزی در سال 627 میلادی نبردی سختی در ناینوه در روم باستان در گرفت. در این جنگ هراکلیوس امپراطور بیزانس، پرزن را مغلوب خود ساخت.

حادثه کشتی ایندیگریکا:
درچنین روزی درسال 1939 میلادی کشتی ایند یگریکای شوروی سابق که 2500 نفر از زندانیان را با خود حمل می کرد، واژگون شد. 2470 نفر از مسافران این کشتی کشته شدند.

استرداد پرون:
درچنین روزی درسال 1963 میلادی آرژانتین از جامعه جهانی خواست، پرون، رییس جمهور فراری این کشوررا به این کشور بازگردانند.

ترمیم تابلوی مونالیزا:

درچنین روزی درسال 1913 مقامات ایتالیایی در فلورانس اعلام کردند که تابلوی مونالیزا ترمیم شده است. این اثرگرانبها در سال 1911 از موزه لوور پاریس به سرقت رفته بود.

فعال سازی عملیات هسته ای کره شمالی:
درچنین روزی درسال 2002 میلادی کره شمالی اعلام کرد فعالیت های هسته ای خود را از سر خواهد گرفت.

به کارگیری امواج رادیویی:
درچنین روزی در سال 1905 میلادی مارکونی دانشمند ایتالیایی موفق شد برای نخستین بار از طریق امواج رادیویی بر فراز اقیانوس اطلس، میان اروپا و آمریکا ارتباط رادیویی برقرار کند. وی را مخترع ارتباط های بی سیم می دانند.

آغاز جنگ های داخلی اسپانیا:
در چنین روزی در سال 1930 میلادی جنگ های داخلی اسپانیا آغاز شد. در این جنگ ژنرال فرانکو و نظامیان هودار وی در یک طرف و جمهوریخواهان در طرف دیگر قرار داشتند. جالب است که بسیاری از آزادیخواهان کشورهای مختلف به صفوف جمهوریخواهان پیوستند و با هواداران فرانکو نبرد کردند.

استقلال کنیا:
درچنین روزی درسال 1964 میلادی کنیا از انگلستان مستقل شد. ازقرن شانزدهم میلادی پرتغالیان، سرزمین کنیا را به تصرف خود درآوردند. این کشور در سال 1859 جزء مستعمرات انگلستان شد. کنیا سرانجام پس ازبه راه افتادن فریاد های استقلال طلبی در میان قشر های مختلف مردم این کشور، در دوازدهم دسامبر 1963 با نوع حکومت فرمانداری کل، مستقل شد. کنیا در شانزدهم دسامبر همان سال به سازمان ملل متحد پیوست.

تولد گوستاو فلوبر:
در چنین روزی در سال 1821 میلادی گوستاو فلوبر نویسنده فرانسوی دیده به جهان گشود. "مادام بواری" عنوان مهمترین اثر ادبی اوست. فلوبر پس از تحصیلات مقدماتی به تحصیل حقوق پرداخت و بعد از مرگ پدر با ثروت بسیار پدر زندگی را سر کرد. آثار او عمدتا حال و هوای رئالیسم دارند. سالامبو، وسوسه سن آنتوان، تربیت احساساتی، بواروپکوشه، سرگذشت سن ژولین، مهمان نواز و نخستین عشق ساده عناوین مهمترین آثار اویند. وی در سال 1880 در نرماندی دار فانی را وداع گفت.

نخستین درس های لوودویک وان بتهوون:
در چنین روزی در سال 1792 میلادی در وین، بتهوون 22 ساله نخستین درس موسیقی را از فرانز جوزف هایدن فرا گرفت.

تولد ادوارد مونش:
در چنین روزی در سال 1863 میلادی ادوارد مونش نقاش بر جسته نروژی به دنیا آمد. مهمترین اثر او جیغ نام دارد.

تولد آلفرد ورنر:
در چنین روزی درسال 1866 میلادی ورنر شیمیدان سوییسی دیده به جهان گشود. او در سال 1913 جایزه نوبل شیمی را از آن خود کرد.

درگذشت مارکو پولو:

در چنین روزی در سال 1323 میلادی مارکوپولو در سن 69 سالگی در گذشت. مارکوپولو جهانگرد و ماجراجوی ونیزی در بیست و ششم ژوئیه سال 1254 میلادی در ونیز متولد شد. وی سفر خود به آسیا و چین را در هفده سالگی و در سال 1271 میلادی آغاز کرد. او پس از بازگشت به ونیز در دهم اکتبر 1291 میلادی، سفر نامه خود را به رشه تحریر در آورد و نام آن را عجایب گذاشت.

روز هندیان در السالوادور:
همه ساله چنین روزی در السالوادور به عنوان روز هندیان گرامی داشته می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

 

 

 


 

21/9/59

تحركات و درگیرهای جزیی در جبهه های جنوب، گلوله باران دزفول و وارد آمدن خسارت جانی زیاد به دلیل اصابت توپ دشمن به نقطه پر رفت و آمد دزفول. استفاده نظامی عراق از فرودگاه های اردن.

موضعگیری امام جمعه تهران (آیت ا… خامنه ای) علیه تشنج در مدارس و علیه كسانی كه بین ارتش و سپاه و ارتش و روحانیون و سیاستمداران تفرقه افكنی می كنند. تظاهرات در شیراز به حمایت از روحانیت پیرو خط امام، در اطلاعیه امام جمعه شیراز (آیت الله دستغیب) سخنرانی نماینده مردم تهران در مجلس (آقای فخرالدین حجازی) در مسجد جامع رفسنجان و انتقاد شدید از كسانی كه روحانیت سمبل انقلاب و یاران امام را می كوبند. تجمع و تظاهرات طرفداران و مخالفان رئیس جمهور برای سخنرانی شیخ علی تهرانی در اصفهان و اقدامات و شعارهای آنها.

طرح مجدد مسأله "سه جزیره" توسط امارات متحده عربی، اقدامات عربستان درباره صلح.

21/9/61

ابلاغ پیام عارفانه امام خمینی به رزم آوران جبهه های حق علیه باطل.

Logo
https://old.aviny.com/News/84/09/21/01.aspx?&mode=print