بازرسیهای بی دلیل از مسلمانان نیوزیلند افزایش یافته اند
رئیس فدراسیون انجمنهای اسلامی نیوزیلند از دولت خواست درباره علت بازرسیهای بی دلیل مقامات گمرک از مسلمانان را توضیح دهد.

جوان خان، رئیس فدراسیون انجمنهای اسلامی نیوزیلند گفت: تنها دلیل این امر این است که آنها دارای نامها و لباس اسلامی هستند. وضعیت مسلمانان در این کشور روز به روز وخیمتر می شود و مقامات امنیتی هر روز بیش از پیش به دنبال انواع اطلاعات هستند که کاملاًً غیر ضروری تلقی می شوند.

تاکنون چندین شکایت از سوی مسلمانان در مورد انزجار به واسطه فرهنگ اسلامی مطرح شده اند. سطح بازرسیهای بی دلیل طی سال گذشته در نیوزیلند بی سابقه بوده است.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی استاف نیوزیلند، خان گفت مسلمانان سراسر کشور از این بازرسیهای بی دلیل و توهین آمیز در رنج و خشم به سر می برند. جامعه اسلامی مسلمانان نیوزیلند باید با دولت و مقامات فرودگاه وارد گفتگو شود. وی افزود: شاید آنها چند نفر را تنها برای اینکه نشان دهند مسلمانان مورد هدف این بازرسیهای نیستند دستگیر کنند، اما می توان به جرأت اظهار داشت که تنها هدف این بازرسیهای توهین آمیز مسلمانان هستند.

رئیس انجمن مسلمانان کانتربری گفت: درحالی که ممکن است بازرسیهای فرودگاه در مورد هر فردی به صورت تصادفی صورت گیرد، در رابطه با مسلمانان دربرگیرنده همه آنها است.

"مری آن تامسون"، معاون دبیر حزب کار نیوزیلند این اتهامات را تکذیب کرد و گفت: بخش اندکی از مسافران به واسطه مأموران مهاجران دستگیر می شوند و این دستگیری تنها زمانی صورت می گیرد که برخی از ابعاد درخواست نامه آنها به علت امنیت ملی باید با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/09/05/06.aspx?&mode=print