توسط شورای روابط اسلامی و آمريكايی انجام می شود

فراخوان ائمه مساجد و روحانيون برای حمايت از فتوای ضد ترور
روز گذشته، ۲۵ مردادماه، شورای روابط اسلامی ـ آمريكايی همه امامان مساجد و رهبران جامعه مسلمانان سراسر آمريكا را برای حمايت از فتوای ضد تروريسم و افراط‌گرايی كه توسط شورای فقه آمريكای شمالی صادر شد، فراخواند.
به نقل از «IINA»، فتوای ضد تروريسم و افراطی‌گری ماه گذشته در يك كنفرانس توسط شورای فقه آمريكای شمالی صادر شد. در اين بيانيه از همه امامان جماعت مساجد و رهبران مسلمان خواسته شده تا از اين فتوا حمايت كنند.
در اين فتوا، شورای فقه آمريكای شمالی تأكيد كرده است كه اسلام تروريسم، افراطی گری و خشونت عليه افراد بی‌گناه را محكوم می‌كند و در دين مبين اسلام هيچ توجيهی برای اين گونه اعمال وجود ندارد.
براساس اين فتوا، مورد هدف قرار دادن جال و مال افراد بی‌گناه ممنوع است و اين گونه اعمال وحشيانه جنايت است نه شهادت. فتوای ضد تروريسم و افراط‌گری كه برگرفته از احاديث و قرآن است
شامل موارد ذيل می‌باشد:
۱- همه اعمال تروريستی عليه افراد غيرنظامی حرام است.
۲- همكاری مسلمانان با هر گروهی كه اعمال تروريستی انجام می‌دهند، حرام است.
۳- وظيفه دينی و مدنی هر مسلمانی است كه برای حمايت از زندگی همه شهروندان با مقامات اجرايی همكاری كند.
اين فتوا كه توسط شورای روابط اسلامی ـ آمريكايی تنظيم شده پيش از اين توسط سازمان‌های جامعه مسلمانان آمريكا، شورای امور مسلمانان آمريكا، مساجد، سازمان دانش‌آموزی مسلمانان آمريكا و كانادا و شورای دانشجويان مسلمان شيعه آمريكای شمالی تأييد شده است.
Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/26/07.aspx?&mode=print