کتاب " کاستیها و بایستیهای فرهنگی جهان اسلام " منتشر شد
کتاب " کاستیها و بایستیهای فرهنگی جهان اسلام " از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است .در این اثر عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی در حوزه مسائل فرهنگی به بوته نقد کشیده شده است .

کتاب " کاستیها و بایستیهای فرهنگی جهان اسلام " سه مسئله عمده را مورد بررسی قرار داده است. در فصل اول، تاریخچه تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی و نهادهای فرهنگی آن بیان شده است. در فصل دوم، سازمان کنفرانس اسلامی و چالشهای فرهنگی فراروی جهان اسلام توضیح داده شده  و در فصل پایانی نیز، سازمان کنفرانس اسلامی و فعالیتهای فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.

انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که طی سالها ، فعالیتهای گسترده ای را در راستای نشر و توزیع کتابهای مختلف از جمله کتابهای دینی و مذهبی داشته است .

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/25/07.aspx?&mode=print