گزارش تصویری از دیدار دکتر احمدی نژاد با هنرمندان

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/04/11.aspx?&mode=print