احكام و آداب سينما و فيلمسازی منتشر شد

چهاردهمين كتاب از مجموعه كتاب‌های فقه و زندگی با عنوان «احكام و آداب سينما و فيلمسازی» به قلم «سعيد عباس‌زاده» و به سفارش ستاد احياء امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر منتشر شده است.
پديده فيلم و ساختن تصوير متحرك در متون دينی به صراحت بيان نشده است، اما قطعاً وقتی توليد فيلم و مراحل و ابعاد مختلف آن مورد ارزيابی قرار می‌گيرد، مجموعه‌ای از مسائل و احكام متنوع فقهی نيز به چشم می‌خورد.
در اين كتاب كه زيرنظر «محمدحسين فلاح‌زاده» تأليف شده به اينگونه مسائل فقهی پرداخته شده و تك به تك آنها را به طور جامع و مختصر توضيح داده است.
علاوه بر اينها موضوعات اقتصادی در ساخت فيلم مثل مباحث فقهی در هزينه‌های تهيه و توليد يك فيلم و حقوق بازيگران نيز مورد بررسی قرار گرفته است.
اين كتاب خواندنی دارای مباحثی چون «فقه تصويری»، «مشروع‌بودن آفرينش‌ تصوير»، «بازيگری در نقش معصومان»، «فيلم مفسده‌انگيز»، «پوشش»، «محارم فرضی»، «حضور زن در فيلم»، «موسيقی فيلم»، «گريم و آرايشگری» و ... است.

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/02/08.aspx?&mode=print