بهتراست وزارت ارشاد جشنواره فيلم دفاع مقدس را برگزار كند
رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس درباره دلايل تعطيلى جشنواره فيلم دفاع مقدس گفت: معتقديم وزارت ارشاد (براى برگزارى جشنواره) جلو بيفتد و ما نيز كمك خواهيم كرد چرا كه ما از نظر سخت افزارى و بودجه نمى توانيم وارد اين مساله شويم، از اين رو بايد با وزارت ارشاد تعامل كنيم.

سردار ميرفيصل باقرزاده رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در مصاحبه مطبوعاتى خود كه در آستانه سالروز فتح خرمشهر برگزار شد گفت: البته ما نمى خواستيم از زير بار اين مسووليت به يكباره شانه خالى كنيم. حتى صد ميليون بودجه بنياد نيز براى اين كار اختصاص يافت تا به نقطه اى برسيم كه كار در مسير خود قرار گيرد ولى چون تعهدات و توصيه هاى معاون اول رييس جمهور جناب آقاى عارف انجام نشد، دوستان ما ديدند كه در ادامه كار نمى توانند قول هاى خود را عملى كنند. البته هنوز دير نشده و آمادگى داريم اين كار نيمه تمام را به وزارت ارشاد بسپاريم و ما نيز به آنها كمك خواهيم كرد.

رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس به نقش نهادهاى فرهنگى و غيرفرهنگى و حساسيت نشان دادن به اين موضوع از سوى اين نهادها اشاره كرد و گفت: ميراث گرانقدر دفاع مقدس صرفاً مربوط به نيروهاى مسلح نيست و يا نمى توان گفت نهاد مخصوصى بايد متولى اين فرهنگ باشد. جنگ را تنها نيروهاى مسلح اداره نكرده اند بلكه همه آحاد ملت در آن حضور داشتند. وى ادامه داد: در مسايل جشنواره معتقديم در راس همه نهادها وزارت ارشاد به عنوان مادر نهادهاى فرهنگى بايد اين كار را انجام دهد. روش دوستان ما از قبل اين بود كه با برگزارى جشنواره هاى بزرگ در حوزه تئاتر، فيلم و موسيقى دفاع مقدس با وزارت ارشاد رقابت داشته باشيم در حالى كه اساساً اين مساله از پايه اشتباه بود چرا كه توانمندى هاى بودجه اى ما با وزارت ارشاد همخوانى ندارد.

رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس به علت اين رقابت پرداخت و گفت: اين رقابت از دو منظر قابل بررسى است؛ يكى اينكه دوستان ما اين رقابت را مفيد مى دانستند و دوم اينكه متاسفانه به دليل شرايط زمانى وزارت ارشاد در آن زمان اين گونه تصور مى شد كه وزارت ارشاد براى پرداختن به امور دفاع مقدس صالح نيست.

در حالى كه امروز ما معتقديم اين وزارتخانه متعلق به ملت است و بايد از توانا يى هاى آن براى پويايى اين ملت استفاده كرد. رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس گفت: قطعاً براى هيچ يك از ما تعطيلى جشنواره فيلم دفاع مقدس خبر خوبى نبود و مايل نبوديم موضوع به اينجا كشيده شود. اين زنگ بيدارباشى است براى كسانى كه دغدغه دفاع مقدس دارند.

منبع:خبرگزاری ایسنا

Logo
https://old.aviny.com/News/84/02/27/10.aspx?&mode=print