تمامی مجروحان و شهداى ایرانی عتبات عالیات تا جمعه وارد ایران می شوند


معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت : در صورت مواجه نشدن اعضاى سفارت ایران و دیگر دست اندرکاران ایرانی مستقر در عراق با نیروهاى اشغالگر و نیروهاى تحت امر آنها تمامی زایرین مجروح و شهدا ایرانی عتبات عالیات تا پایان امشب و یا نهایتا تا صبح فردا وارد ایران خواهند شد.
"علی اصغر احمدى "افزود: هم اکنون با توجه به تلاش شبانه روزى تمامی دستگاه هاى مربوطه ، کار انتقال زایرین به داخل ایران در حال اجرا است .
وى گفت اکنون درباره اعزام زایرین ایرانی به داخل ایران از لحاظ امکانات نقل و انتقال ، تجهیزات دارویی و تیم هاى پزشکی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
احمدى اظهار داشت : براساس آمار غیر رسمی در این حادثه حدود۵۰ نفر از زایرین ایرانی عتبات عالیات شهید ، مفقودین احتمالی و یامجهول الهویه
هستند. وى گفت : با توجه به اینکه شناسایی تعدادى از پیکرها نیز مشکل افرین است ، اعلام هرگونه اظهار نظرى در خصوص آمار تعداد شهدا و مفقودین و غیره منتقی به نظر نمی رسد.
وى درباره اعزام مردم براى زیارت عتبات عالیات به عراق گفت : اکنون به دلیل نبود حاکمیت در عراق و هر گونه تضمین براى زایرین و اشغال کشور عراق توسط نیروهاى خارجی و نیز فعال نبودن سفارت عراق در ایران هر گونه سفر به عراق به صلاح نیست .

Logo
https://old.aviny.com/News/82/12/15/03.aspx?&mode=print