يزد دومين‎‎ شهرجهان ازنظر بافت‎ تاريخي‎

تهران‎‎‎ ـ نهمين همايش‎ بين المللي‎ مطالعه‎ و حفاظت‎ معماري‎ خشتي‎ امروز ( شنبه‎ ) در يزد آغاز به‎ كار كرد.
به‎ گزارش‎‎ واحد مركزي‎ خبر, در اين‎ همايش كه‎‎ با حضور 400 پژوهشگر داخلي‎‎ و خارجي به مدت‎ چهار روز برگزار مـي‎ شـود وضـع‎ آثـار معماري‎‎‎ خشتي‎ يادمان‎ هاي مـعمـاري و آثـار باستان‎ شناسي‎‎ , محوطه‎‎ هاي‎ فرهنگي و نحوه حفاظت‎‎ و مرمت آنها بررسي‎‎ مي شود.
شهريزد درسال‎ 1375 دومين‎‎ شهر جهان از نظر بافت‎‎ تاريخي‎‎ دست نخورده‎ پس‎ از ونيز معرفي شد.
ازمراكز مهم‎ ايران‎ كه‎ در معماري‎ آنها از خشت‎‎ خام‎ استفاده‎‎‎‎ شده است مي‎ توان‎ به تپـه ازبكي‎ , چغازنبيل‎ , گنـج‎ دره‎ , ارگ‎ بم‎, بافت‎ قديمي‎ شهر يزد ( فهادان‎ , ) ميبد, اردكان‎ و شهرهاي‎ حاشيه‎‎ كويراشاره كرد

Logo
https://old.aviny.com/News/82/09/08/03.aspx?&mode=print