بازتاب راهپیمایی روز قدس در خبرگزاریهای جهان

 

 

تهران‎ ـ راهپیمایی‎‎ گسترده‎ روز جهانی قـدس‎ در رسانه ‎‎های‎‎ جهان‎ بازتاب‎ گستردهای داشت‎.


رویترز در گزارشی‎‎ از این‎ راه‎ پیمایی , سخنان‎‎ خطیب‎ جمعه‎ تهران را منعكس‎ كـرد و افزود: اما جمعه‎ تهران‎‎ در میان شعـارهـای‎ مرگ‎‎ بر امریكا ومرگ براسراییل‎ مردم‎ گفت‎: آنهایی‎‎‎ كه‎ از رژیم‎ صهیونیستی حمایت‎ می كنند در چیزی‎‎ سرمایه‎‎ گذاری می‎ كـننـد كـه آینده‎ ندارد .

خبرگزاری‎ فـرانسـه‎ هـم‎ گـزارش‎ داد : ایرانی‎ ها در آخرین‎ جمعه‎‎ از مـاه مبـارك‎ رمضـان‎‎ در تهـران در مخـالفـت‎ بـا رژیــم‎ صهیونیستی‎‎ راهپیمایی كردنـد و آدمـك‎ هـای‎ جرج‎ بوش‎ رییس‎ جمهور امریكا و آریل‎ شـارون‎ نخست‎ وزیر رژیم‎ صهیونیستی‎ را آتش‎ زدند

آسوشیتدپرس‎ نیز گزارش‎ داد در ایـران‎ میلیونهـا نفـر در پـاسـخ‎ بـه‎ آرزوی‎ ملـت‎ فلسطین‎‎ برای‎ رهـایی‎ از دسـت‎ اشغـالگـران صهیونیست‎ و زندگی‎ آزادانه‎‎, به خیابان‎ هـا سرازیر شدند.
 
خبرگزاری‎ آلمان‎ نیـز در گـزارش‎ خـود آورده‎ است‎ : مسلمـانـان‎‎ سـراسـر جهـان در آخرین‎‎‎ جمعه‎‎ از ماه مبارك‎ رمضان از آرمـان فلسطین‎ حمایت‎ كردند .

شبكه‎‎ تلویزیونی‎ الجزیره اعـلام‎ كـرد: تظاهركنندگان‎‎ در تهران و سـایـر شهـرهـای‎ ایران‎‎ فریاد همبستگی‎ با مردم‎ فلسطیـن سـر دادند و حمایت‎ امریكا از رژیم‎ صهیونیستی‎ را محكوم‎ كردند .

شبكه‎‎ تلویزیونی‎ العربیه گزارش‎ داد : تظاهركنندگان‎‎ روز قدس‎ در تهران با تاكیـد بر بازگشت‎ فلسطینی‎ ها به‎ وطن‎ خود, اعلام‎ كردند بدون‎‎ رعایت‎ حقوق‎ فلسطینیان برقراری‎ صلح‎ ممكن‎ نیست‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/News/82/09/02/08.aspx?&mode=print