رديف عنوان قصیده
1 مدیحه نورین نیرین

اى ازلیت به تـــــربت تـــــو، مخمـــّر

2 قصیده بهاریه انتظار

آمد بهـــــار و بــــوستان شد رشك فردوس بـــرین

3 در مدح ولی عصر (عج) دوستـــــان، آمد بهـــــــــار عیش و فصل كامرانى

 

 
 
https://old.aviny.com/Imamkhomeini/Divan/Ghasideh/Index.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved