بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

احکام «بگرد و پیدا کن»

برای به دست آوردن رمز دایره ها ابتدا کلمه های مورد نظر را پیدا کنید و سپس حرف اول و آخر و آخر آنها را به ترتیب کنار هم قرار دهید تا رمز جدول پیدا شود.

(ن م) (ا ز) (س ت) (و ن) (د ی) (ن ا) (س ت)

آیا می توانید وقت مخصوص هر یک از نمازهای یومیه را از رساله پیدا کنید و در زیر بنویسید:

نماز صبح

نماز ظهر

نماز عصر

نماز مغرب

نماز عشا

آیا می توانید بگویید کدام پاک کننده چه نجسی را پاک می کند؟

پاکدکننده ها:آب - انتقال - استحاله - تبعیت - آفتاب - اسلام.

نجسها: خون - سگ - کافر - ادرار - زمین نجس - بچه کافر.

آیا می توانید مقدمات نماز را از مقارنات آن جدا کنید؟

نیت - قراءت - طهارت - رکوع - سجود - تشهد - وقت شناسی - سلام.

 

احکام رمزی [119]

1 - در این جا کلمه رمز را در هر قسمت می آوریم و شما باید با توجه به هر حرف آن، کلمه ای از احکام مورد نظر را به دست بیاورید.

1. ارکان نماز - «قنترس» .

2. نمازهای واجب - «یا منطق» .

3. اقسام وضو - « نجات» .

4. شرایط وضو - «آب وضو پاک باشد» .

5. مقدمات نماز - «قم پوطا»

پاسخنامه احکام رمزی [230]

1: نیت، تکبیرة الاحرام، رکوع، قیام و سجده.

2: یومیه، آیات، میت، نذر، قضا و طواف.

3: نیابتی، جبیره، ارتماسی و ترتیبی.

4: آب وضو پاک باشد. به جدول شرایط وضو مراجعه شود.

5: طهارت، ازاله نجاست، ستر و پوشش، قبله شناسی، مکان نماز غصبی و وقت شناسی.

 

احکام تستی

1. اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که با وضو گرفتن، نماز قضا می شود باید:

الف - تیمم نمود

ب - وضو گرفت

ج - بدون تیمم و وضو نماز خواند

د - هیچ کدام

2. نماز خواندن با لباس ابریشم خالص و انگشتر و گردنبند طلا برای مردان:

الف - حرام است

ب - مستحب است

ج - مکروه است

د - هیچ کدام

3. واجبات نماز، چند تاست:

الف - 10

ب - 9

ج - 11

د – 12 [120]

4. ارکان نماز ، چند تاست؟

الف - 5

ب - 6

ج - 7

د - 9

5. تکبیرة الاحرام در نماز...

الف - رکن است

ب - واجب است

ج - مستحب است

د - هیچ کدام

6. خواندن سوره های سجده دار در نماز

الف - واجب است

ب - مستحب است

ج - مبطل نماز است

د - حرام است

7. کسی که جهت قبله را نمی داند باید نماز را

الف - به چهار طرف بخواند

ب - به یک طرف بخواند

ج - به دو طرف بخواند

د - هیچ کدام

8. آیا کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟

الف - خیر

ب - بلی

ج - اول قضا را بخواند بعد نماز مستحبی را

د - هیچ کدام

9. کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، نماز او چه حکمی دارد؟

الف - صحیح است

ب - باطل است

ج - در صورت کم بود وقت مانعی ندارد

د - هیچ کدام

10. شکهایی که نباید به آن اعتنا نمود، چند تاست؟

الف - 10

ب - 8

ج - 6

د - 5

11. نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمی دارد؟

الف - واجب عینی است

ب - واجب کفایی است

ج - واجب تخییری است

د - مستحب است [121]

12. کدام یک از موارد زیر ارکان نماز نیست؟

الف - نیتب - تکبیرة الاحرام

ج - رکوعد - قراءت

13. اگر شخصی نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد؟

الف - نمازش صحیح است

ب - نمازش باطل است

ج - مباح است

د - مکروه است

14. در وضو شستن بیش از دو بار:

الف - مکروه است

ب - حرام است

ج - مستحب

د - واجب است

15. شک در نمازهای چند رکعتی باطل است؟

الف - دو رکعی

ب - چهار رکعتی

ج - سه رکعتی

د - الف و ج صحیح است

16. اگر برای مسح کردن سر و پا رطوبتی در دست نباشد، چه باید کرد؟

الف - وضو باطل است

ب - احتیاطا وضوی دیگری باید گرفت

ج - باید از آب خارج استفاده کرد

د - با تر کردن دست از رطوبت دیگر اعضای وضو باید مسح کرد.

17. شخصی پنج دقیقه به آخر وقت نماز، با هواپیما به شهری رفت و برگشت و وقت نماز تمام شد حال نماز قضایش را چگونه باید بخواند.

الف - شکسته

ب - تمام

ج - هم شکسته و هم تمام

د - هیچ کدام [121]

18. کسی که نیت نماز می کند، آیا می تواند در میان نماز، نیت خود را به نماز دیگر برگرداند؟

الف - نمی تواند

ب - از نماز بعدی به نماز قبل می تواند

ج - در هر حال می تواند

د - از نماز قبل به نماز بعدی می تواند

19. کسی که بعد از وقت شک کند که نمازش را خوانده یا نه، تکلیفش چیست؟

الف - نباید اعتنا کند

ب - باید قضا کند

ج - مستحب است که بخواند

د - هیچ کدام

20. شخصی که نمازش قضا شده و نمی داند چند رکعتی است، وظیفه اش چیست؟

الف - باید دو رکعت بخواند

ب - سه رکعت بخواند

ج - چهار رکعت بخواند

د - هر سه مورد را به جا بیاورد

21. شخصی که به سوگند خود عمل نکند، چه وظیفه ای دارد؟

الف - سه روز روزه بگیرد

ب - باید ده نفر را اطعام کند

ج - باید 10 نفر لباس بدهد

د - اگر می تواند لباس یا طعام بدهد و اگر نمی تواند، سه روز روزه بگیرد [123]

22. کسی که به اندازه چهار رکعت وقت دارد، برای خواندن نماز ظهر و عصر چه وظیفه ای دارد؟

الف - نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر خود را قضا نماید.

ب - نماز ظهر را بخواند و نماز عصر را قضا کند.

ج - فقط واجبات نماز را بطور سریع بخواند تا بتواند هر دو نماز را به جا بیاورد.

د - هیچ کدام

23. اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه دروقت یادش بیاید، باید به جابیاورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید:

الف - قضای نماز بر او واجب نیست.

ب - نمازش را دوباره بطور شکسته بخواند.

ج - باید قضای نماز را بخواند.

د - هیچ کدام

24. اگر کسی بفهمد پشت به قبله و یا به سمت راست یا چپ، نماز به جا آورده چه حکمی دارد؟

الف - نمازش صحیح است در صورتی که جاهل بوده باشد.

ب - در هر حال نمازش باطل است و باید دوباره نماز را بخواند.

ج - نمازش صحیح نیست، ولی چون جاهل بوده، لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

25. کسی که هر قسمت غسل را به فاصله یک ساعت انجام دهد آیا غسل او صحیح است؟

الف - بلی

ب - خیر

ج - در صورت ناچاری صحیح است

د - هیچ کدام [124]

26. اگر بین نماز عصر متوجه شویم که نماز ظهر خود را نخوانده ایم، تکلیف چیست؟

الف - نماز را می شکنیم و نماز ظهر را اول می خوانیم.

ب - نماز را به نیت ظهر تبدیل می کنیم.

ج - نمازمان درست است به شرطی که یادمان رفته باشد.

د - می نشینیم و نماز را در همان رکعت تمام می کنیم.

27. ارکان نماز آنهایی هستند که...

الف - اگر عمدا یا سهوا ترک شود، نماز باطل است.

ب - اگر عمدا ترک شود باطل و اگر سهوا ترک شود، نماز صحیح است.

ج - اگر سهوا ترک شود، نماز اشکال ندارد و اگر عمدا ترک شود، نماز صحیح است.

د - هیچ کدام

28. ارکان نماز عبارتند از:

الف - تکبیر، ذکر ، تشهد ، قیام ، رکوع و سجده

ب - نیت ، تکبیر ، قیام ، رکوع و سجود

ج - نیت ، تکبیر ، تشهد، ترتیب ، موالات و سجده

د - قیام ، تکبیر ، رکوع ، سجده و سلام

29. شخصی قصد کرده است ده روز در شهری بماند و یک نماز چهار رکعتی خوانده و بعد از ماندن یک روز از قصد خود منصرف شده است، وظیفه او در برابر نمازهای بعدی چیست؟

الف - تا مسافرت نرفته، نمازش کامل است.

ب - نمازش شکسته می شود.

ج - باید هم تمام بخواند و هم شکسته.

د - هیچ کدام [125]

30. شخصی که امام جماعت را عادل می دانسته، بعد از نماز بفهمد که او عادل نبوده، آیا نمازش صحیح است یا نه؟

الف - صحیح است.

ب - باطل است.

ج - اگر وقت کافی باشد، لازم است نماز را اعاده کند.

د - هیچ کدام

31. شهید راه امر به معروف و نهی از منکر:

الف - ابوذر غفاری

ب - امام حسین - علیه السلام

ج - ناصر ابدام

د - هر سه مورد

32. شرایط واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر چند تاست؟

الف - دوازده شرط

ب - هشت شرط

ج - شرط ندارد

د - چهار شرط دارد

33. اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت، معصیت کار، معصیت را ترک می کند:

الف - همین مقدار کافی است.

ب - باید امر و نهی الزامی کند.

ج - تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت لازم است.

د - هیچ کدام

34. کدام یک جزو روزه های واجب نیست؟

الف - روزه کفاره

ب - روزه قضا

ج - روزه نذری

د - روزه عیدین

35. اگر روزه دار بداند که ماه رمضان است وعمدا نیت روزه غیر ماه رمضان کند، روزه او چه حکمی دارد؟

الف - روزه آن روز باطل است. [126]

ب - روزه رمضان محسوب می شود.

ج - روزه ای که قصد کرده صحیح است.

د - هیچ کدام

36. اگر بچه ای بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او

الف - واجب است.

ب - واجب نیست.

ج - باید نیت روزه مستحبی کند.

د - با اجازه پدر و مادرش باید روزه بگیرد.

37. اگر کسی عمدا به حضرت زهرا - سلام الله علیها نسبت دروغ دهد، روزه او چگونه است؟

الف - باطل است

ب - باطل نیست

ج - باطل است و کفاره دارد

د - بنابر احتیاط واجب باطل است

38. اگر کسی بداند که روزه است و عمدا برای غسل، سر در آب فرو برد، اگر روزه واجب معین باشد:

الف - روزه و غسلش صحیح است.

ب - روزه او صحیح است، اما دوباره باید غسل کند.

ج - بنابر احتیاط واجب، باید دوباه غسل کند و روزه را هم قضا نماید.

د - بنابر احتیاط واجب روزه را دوباره بگیرد، اما غسلش صحیح است.

39. اگر کسی آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید:

الف - می تواند آن را فرو برد و روزه اش صحیح است.

ب - باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو برد، روزه اش صحیح است.

ج - اگر با اختیار آن را فرو برد، روزه اش باطل است، ولی کفاره و قضا واجب نیست.

د - اگر در هر صورت فرو ببرد، کفاره و قضا بر او واجب است. [127]

40. اگر کسی عمدا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم ننماید:

الف - روزه او باطل نیست.

ب - اگر بعد از اذان غسل کند، روزه او باطل نیست.

ج - در هر صورت روزه اش باطل است.

د - قضا و کفاره بر او واجب می شود.

41. اگر روزه دار در روز محتلم شود:

الف - واجب است، فورا غسل کند.

ب - واجب نیست، فورا غسل کند.

ج - واجب است، فورا هم غسل و هم تیمم نماید.

د - باید غسل کند، روزه اش نیز باطل است.

42. کدام یک از مبطلات روزه، کفاره جمع دارد؟

الف - عمدا اماله کردن

ب - برای غسل عمدا سر را زیر آب کردن

ج - عمدا استفراغ کردن

د - دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)

43. قضای نماز و روزه مادر بر پسر بزرگتر:

الف - واجب است.

ب - مستحب است.

ج - واجب نیست.

د - ب و ج صحیح است.

44. کسی که مرتکب قتل عمد شده و در روزه ماه رمضان با حرام افطار کرده است باید:

الف - کفاره واحد بدهدب - کفاره جمع بدهد

ج - فقط قضای روزه را به جا آورد

د - دوباره روزه بگیرد [128]

45. کسی که در مسافرت نمازش شکسته است، آیا می تواند نماز قضای تمام بخواند و روزه قضا بگیرد؟

الف - در هیچ یک از دو صورت نمی تواند.

ب - در هر دو مورد می تواند.

ج - می تواند نماز قضا را بخواند، اما نمی تواند روزه قضا بگیرد.

د - می تواند روزه قضا بگیرد، اما نمی تواند نماز قضا بخواند.

46. مقدار «مد» برابر است با:

الف - نیم کیلو

ب - یک کیلو

ج - 5/7 سیر

د - یک چارک

47. مسافرت برای فرار از روزه اگر عمدی باشد:

الف - اشکال ندارد.

ب - کفاره جمع دارد.

ج - فعل حرام انجام داده.

د - سفرش سفر معصیت است.

48. زکات فطره بهتر است، در چه زمانی پرداخت شود؟

الف - بعد از افطار

ب - قبل از افطار

ج - بعد از نماز عید

د - قبل از نماز عید

49. اگر شخصی بدون خوردن سحری روزه برایش ضرر داشته باشد و سحر بیدار نشود:

الف - می تواند روزه را افطار کند.

ب - واجب است روزه را در هر شرایطی بگیرد.

ج - باید روزه را افطار کند و قضایش را بعدا بگیرد.

د - باید روزه را بگیرد، اگر حرجی شد افطار کند.

50. کافری که تازه مسلمان شده حکم روزه هایش چیست؟

الف - باید قضایش را به جا آورد.

ب - قضا و کفاره واجب نیست. [129]

ج - فقط کفاره واجب است.

د - هم قضا و هم کفاره واجب است.

51. میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه به منزل او بیاید، اگر نان خور صاحبخانه محسوب شود، فطره روزه اش را:

الف - واجب است صاحبخانه بپردازد.

ب - خودش باید بپردازد.

ج - مستحب است صاحبخانه بدهد.

د - دادن فطره بر هر دو واجب است.

پاسخنامه احکام تستی

1:الف.             2: الف.             3: ج.             4: الف.            5: الف.            6: د.

7: الف.            8: ب.               9: الف.          10: ج.             11: ج.            12: د. [231]

13: الف.          14: ب.             15: الف.         16:د.              17: الف.          18:ب. 

19: الف.          20: د.              21: د.            22: الف.          23: ج.             24:ب.

25: الف.          26: ب.             27: الف.         28: ب.            29: لف.           30: الف.

31:د.              32:د.               33: الف.         34: د.             35: الف.           36: ب.[232]

37:ج.             38: د.              39: ب.           40: د.             41: ب.             42: د.

43: د.            44: ب.             45: ج.            46: د.             47: الف.         48: د.

49: د.            50: ب.

 

نامش چیست؟

1. نام روزه ای است که حتما باید بگیریم؟

2. روزه ای که نباید بگیریم؟

3. نام روزه ای که به عنوان جریمه باید گرفت؟

4. روزه ای که برای مرده می گیرند؟

5. نام روزه ای که در برابر نوعی قرار داد با خدا می گیرند؟

6. نام روزه ای که فقط بر پسر بزرگتر واجب است؟

7. نام روزه ای که دو روز پشت سر هم بدون افطار انجام می شود؟

8. روزه ای که باید در مکان خاصی گرفت؟

9. نام روزه ای که مکروه است؟

10. آن مقدار طعامی که شخص مریض به جای روزه می دهد چیست؟

11. نام زکاتی که در آخر ماه رمضان به فقرا می دهند کدام است؟

12. نام مقدار طعامی که به عنوان زکات فطرت می دهند چیست؟

پاسخنامه نامش چیست

1:واجب (مثل رمضان) .

2: حرام (عید فطر و قربان) .

3: کفاره.

4: نیابتی (استیجاری) .

5: نذر.

6: روزه قضای پدر.

7: وصال.[233]

8: اعتکاف.

9: عاشورا.

10: یک مد.

11: زکات فطره.

12: یک صاع.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved