بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

احکام الفبایی [67]

در این قسمت، احکام به صورت سؤالی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده مربی می تواند در برنامه های روزانه به صورت متنوع از آنها استفاده نماید و بدین وسیله نوجوانان و جوانان می توانند با واژه های مختلف احکام آشنا شوند.

الف:

1. از فروع دین که اولش «الف» است؟

2. از نمازهای واجب که به هنگام حوادث طبیعی وحشتناک، خوانده می شود؟

3. از پاک کننده ها که «کافر» را پاک می کند؟

4. از پاک کننده ها که «سگ» و «خوک» را پاک می کند؟

5. از نجاساتی که اولش «الف» است؟

6. از آبهایی که یک بار به نجس بخورد پاک می کند؟

7. آبی که نمی شود با آن وضو و غسل انجام داد؟

8. یکی از پاک کننده هایی که به وسیله «زبان» پاک می کند؟

9. از چیزهای نجسی که به واسطه «انقلاب» پاک می شوند؟

10. آب صافی که به مجرد برخورد نجس، نجس می شود؟

ب:

11. از اقسام آبها که اولش «ب» باشد؟

12. آیا روی برف می توان تیمم نمود؟

13. امتیاز باران بر آبهای دیگر چیست؟

14. آیا لباسی که بر آن باران باریده، پاک می شود؟[68]

15. کسی که لباسش نجس بوده و از میان باران عبور کرده، بطوری که لباسش خیس شده، آیا لباسش پاک می شود؟

16. بول کدام حیوان پاک است؟

17. آیا زیر باران می توان وضو گرفت؟

پ:

18. از شرایط وضوو از مقدمات نماز است؟

19. پاک کننده ای که به آن دسترسی نداریم؟

20. مقدار پوشش زن و مرد در نماز چه مقدار باید باشد؟

ت:

21. دومین رکن نماز که اولش «ت» است؟

22. آیا می توان در حین تکبیرة الاحرام دستها را حرکت نداد؟

23. تسبیحات اربعه را باید چند بار بگوییم؟

24. چرا تسبیحات اربعه را «اربعه» می گویند؟

25. نمازی که پنج تکبیر دارد کدام است؟

26. کدام تکبیری است که می توان در حین حرکت گفت؟

ج:

27. نام نمازی که به صورت گروهی می خوانند چیست؟

28. نام نماز گروهی هفتگی چیست؟

29. نام نماز جماعت سالانه چیست؟

30. نام نماز جماعت که سالانه درحج برگزار می شود چیست؟

31. نماز جماعتی که نه قنوت دارد کدام است؟

32. نماز جماعتی که ده رکوع دارد کدام است؟

33. نماز جماعتی که دو قنوت دارد کدام است؟

34. نماز جماعتی که نه قنوت دارد و نه سوره کدام است؟[69]

35. از اقسام آبها که با برخورد با نجس، نجس نمی شود؟

36. از اقسام وضو که قسمتی از اعضای وضو شسته نمی شود؟

چ:

37. دو آب زیرزمینی که با حرف «چ» شروع می شود؟

38. از اقسام آبها که حکم آب کر را دارد؟

39. حواله و نوشته ای که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک دارد برداشت می کند؟

40. چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است؟

41. چیزهایی که نماز را باطل می کند؟

42. چیزهایی که زکات دارد؟

43. چیزهایی که خمس دارد؟

44. چیزهایی که خمس ندارد؟

45. از چیزهایی که سجده بر آن صحیح و اول آن «چ» است؟

46. از اقسام دائم السفر که اولش «چ» باشد؟

47. چگونه باید وضو گرفت؟

48. چگونه باید تیمم کرد؟

49. چگونه باید غسل کرد؟

ح:

50. از واجباتی که سالانه انجام می شود و جزو فروع دین است؟

51. از واجبات بعد از غسل میت که اولش «ح» است.

52. حرام چیست و محرمات کدامند؟

53. حریم چیست؟

خ :

54. از پاک کننده هایی که اولش «خ» باشد کدام است؟[70]

55. از مایعاتی که نجس است؟

56. از نجاساتی که راه می رود؟

57. از حیوانات نجسی که اولش «خ» است؟

58. از چیزهای نجسی که علاوه بر خاک مال کردن، شستن نیز لازم است؟

د:

59. از گناهان بزرگی که مجازات آن، بریدن دست است؟

60. مقابله با کسانی که منافع و حقوق انسان را غصب می کنند، چه نام دارد؟

61. یکی از ویژگیهای افراد شرور در برخورد با دیگران؟

62. از گناهان بزرگی که اولش «د» است؟

ذ:

63. از مقارنات نماز که اولش «ذ» باشد؟

64. کدام ذکری است که باید در حین گفتن آن، بدن آرام باشد؟

65. کدام ذکری است که در حین گفتن آن، نباید بدن آرام باشد؟

66. کدام ذکری است که می تواند بدن آرام نباشد؟

67. کدام ذکردارای چهار قسمت است؟

68. کدام ذکری است که در رکوع خوانده می شود؟

69. کدام ذکری است که در سجده خوانده می شود؟

ر:

70. از واجب مهمتر است و در نماز پنج تاست؟

71. از ارکان نماز که اولش «ر» باشد؟

72. واجبات رکوع را نام ببرید؟

73. نام وثیقه ای که برای گرفتن وام قرار می دهند؟[71]

ز:

74. یکی از پاک کننده ها که اگر حرف اول آن را برداریم، وسیله جنگی می شود؟

75. یکی از فروع دین که مخصوص تولید کننده هاست؟

76. نام زکات سالانه عمومی چیست؟

77. کنار گذاشتن ده درصد از غلات را می گویند؟

س:

78. از واجبات نماز که اگر حرف اولش را برداریم، یکی از شهرهای عربستان می شود؟

79. اقسام سجده را نام ببرید؟

80. نام سجده ای که برای کار اضافی یا کم در نماز بعد از نماز انجام می شود چیست؟

81. یکی از چیزهایی که در نماز استفاده می شود که اگر حرف اولش را برداریم نام دیگر «راه» می شود و اگر حرف آخرش را برداریم، نام امام چهارم - علیه السلام می شود؟

82. سجده، بر چه چیزهایی صحیح است؟

83. در سجده چند عضو بدن باید به زمین بیاید؟

84. از واجبات نماز که نشانه ادب و پایان نماز است؟

85. از پاک کننده ها که اگر حرف اولش را برداریم آخرین کار نماز می شود؟

86 اعضایی که در سجده باید به زمین برسد کدامند؟

ش:

87. یکی از نجاساتی که اولش «ش» است؟

88. شکیات نماز چندتاست؟[72]

89. شکهای صحیح چند تا می باشند؟

90. شکهای باطل چند تا می باشند؟

91. شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد چند تا هستند؟

ص:

92. در پایان تشهد خوانده می شود؟

93. گرفتن و شکار حیوانات را گویند؟

94. نام صدقه ای که واجب است؟

95. چه نوع صدقه را می توان به سادات فقیر داد؟

96. آیا به غیر مسلمان می توان صدقه داد؟

97. آیا می توان صدقه را پس گرفت؟

98. صدقه را به چه کسی می توان داد؟

99. صلح چیست؟

ض:

100. از شرایط وضو که اولش «ض» باشد؟

101. برای گرفتن وام از اعتبار او استفاده می شود؟

102. روشنترین و اساسی ترین برنامه های دین را می گویند؟

ط:

103، یکی از مقدمات نماز که اولش «ط» است؟

104، از واجبات حج اولش «ط» است؟

105، از موجبات نماز آیات است؟

ظ:

106. با کدام ظرف نمی توان وضو و غسل گرفت؟

107. کدام ظرفی است که نمی توان از آن استفاده کرد؟

108. ظرف نجس را چند بار باید بشوییم؟

109. شرایط ظرف وضو و غسل چیست؟

ع:[73]

110. در چه صورت می توان از نمازی به نماز دیگر عدول کرد؟

111. در چه صورت نمی توان چنین کرد؟

112. در چه صورت می توان از مجتهدی به مجتهد دیگر عدول نمود؟

113. از شرایط مجتهد و امام جماعت که اولش «ع» است؟

114. قرض گرفتن اشیا را می گویند؟

115. بر کسی که به حد تکلیف رسیده واجب می شود؟

116. از مکانهایی که باید حجاج در آن توقف کنند؟

117. از واژه هایی که به وسیله آن غسل و نماز و روزه واجب می شود؟

غ:

118. تصرف ملک و حق دیگران را چه می گویند؟

119. از اقسام طهارت است؟

120. از محرمات معامله و کسب است؟

121. از محرمات مربوط به گوش است؟

122. از پاک کننده هاست؟

ف:

123. نظریه مجتهد را می گویند؟

124. نوعی زکات که در پایان ماه رمضان به فقرا می دهند؟

125. مرتکب گناه از عنوان عادل بودن خارج می شود و لقب ... ... ... ..... را به خود می گیرد؟

126. از گناهانی که مربوط به زبان است و حرف اول آن «ف» می باشد؟

127. نام دیگر واجبات است؟[74]

ق:

128. یکی از چیزهایی که در نماز، در هر رکعت، سه بار انجام می دهیم و ضد قعود است؟

129. یکی از اقسام قیام که رکن است؟

130. خواندن حمد و سوره را می گویند؟

131. نوعی تعهد و پیمان که با نام خدا شروع می شود و کسی که به این تعهد وفادار نباشد، باید کفاره بدهد؟

132. کفاره قسم چیست؟

133. از مستحبات نمازهای یومیه که در نماز جمعه دو برابر است؟

134. نماز را باید با قصد ..... بخوانند؟

135. مقابله به مثل در امور جزایی را می گویند؟

136. از سرگرمی هایی که برد و باخت در آن حرام و از گناهان کبیره است؟

ک:

137. از نجاساتی که راه می رود؟

138. جریمه بعضی از گناهان، مثل روزه خواری؟

139. نام دیگر حیله و نیرنگ که جزو گناهان است؟

گ:

140. از چیزهایی که به آن زکات تعلق می گیرد که حرف اولش «گ» باشد؟

141. از چیزهایی که خمس دارد که حرف اولش «گ» باشد؟

142. در چه صورت می توانیم مال پیدا شده را برای خودمان برداریم؟

143. در چه صورت خبر مال گمشده را باید تا یک سال اعلام کرد؟[75]

144. در چه صورت، انسان موظف می شود تا مال گمشده را به صاحبش برساند؟

ل:

145. با کدام لباس نمی توان نماز خواند؟

146. با کدام لباس می توان نماز خواند؟

147. با کدام لباس نجس می توان نماز خواند؟

148. شرایط لباس نمازگزار را بنویسید؟

م:

149. مطلوب شرعی که از واجب کم رنگ تر است؟

150. کار نامطلوبی که از حرام کم رنگ تر است؟

151. از چیزهایی که خمس به آن تعلق می گیرد؟

152. یکی از موارد مصرف زکات که حرف اولش «م» باشد؟

153. مستحقان خمس چه کسانی هستند؟

154. مستحقان زکات چه کسانی هستند؟

155. موارد تیمم را نام ببرید؟

156. در چه مواردی می توان نماز را شکست؟

157. مبطلات نماز کدامند؟

158. مطهرات را نام ببرید؟

159. بالاترین و بهترین مکان مناسب برای عبادت کدام است؟

ن:

160. نوعی تعهد با خدا برای از بین بردن موانع و مشکلات که حرف اولش «ن» باشد؟

161. از گناهانی است که در حدیث به عنوان «تیری از تیرهای شیطان» توصیف شده است؟[76]

162. کلمه ای است که تمام کارهای انسان به وسیله آن ارزش پیدا می کند؟

163. نوعی از کسب و معامله است که جنس زودتر دریافت می شود؟

و:

164. از کارهایی که خوب است انسان انجام دهد، ولی افراد مسن بیشترانجام می دهند و بهترین نوع آن را شهدا از خود به یادگار گذاشته اند؟

165. از مقدمات نماز که حرف اولش «و» باشد؟

166. چه عملی است که قبل از نماز صورت می گیرد؟

167 نام دیگر نمایندگی که برای دفاع از حقوق دیگران در محاکم قضایی استفاده می شود؟

168. نام مالی است که برای استفاده عموم یا گروه خاصی قرار می دهند؟

169. نام دیگر «امانت» که گاهی به صورت جنس و گاهی به صورت پول در اختیار شخص یا گروه قرار می دهند؟

ه:

170، نام عربی «بخشش» چیست؟

171، نام عربی «تمسخر» که حرف اولش «ه» باشد؟

172، نام مسافرتی که برای حفظ عقیده و آرمان انجام می شود و «اصحاب کهف» چنین سفری داشتند؟

ی:

173. از گناهان بزرگ که حرف اول آن «ی» است؟

174. آیا آب کری که قسمتی از آن یخ زده در ملاقات با نجس، نجس می شود؟

پاسخنامه احکام الفبایی

الف)

1: امر به معروف.

2: آیات.

3: اسلام.

4: استحاله.

5: ادرار.[197]

6: باران.

7: مضاف.

8: اسلام (گفتن شهادتین) .

9: سگ و خوکی که تبدیل به نمک و چوب نجسی که تبدیل به خاکستر و یا شرابی که تبدیل به سرکه شوند.

10: آب قلیل.

ب)

11: باران.

12: خیر.

13: فشار دادن لازم نیست و یک بار اگر بر چیز نجس ببارد پاک می شود.

14: بلی.

15: بلی.

16:حلال گوشت.

17:بلی، و اگر باران بسیار تند باشد بطوری که محل مسح سر خیس شود، باید به هنگام مسح آن را خشک نمود.

پ)

18:پاک بودن بدن و مکان نمازگزار.

19:آفتاب.

20: در مرد پوشیدن عورتین و در زن تمام بدن حتی سر و مو ولی پوشاندن صورت و دستها و پاها تا مچ لازم نیست.

ت)

21:تکبیرة الاحرام.

22: بلی.

23:طبق فتوای امام باید یک بار، ولی 3 بار، مستحب است.[198]

24: چون چهار ذکر جداگانه است (تسبیح، تهلیل، تکبیر و تحمید) .

ج)

25: نماز میت.

26:نماز مستحبی.

27: جماعت.

28: جمعه.

29: نماز عید فطر.

30:نماز عید قربان.

31: نماز عید فطر.

32:نماز آیات.

33: نماز جمعه.

34: نماز میت.

35:آب جاری.

36:جبیره.

چ)

37:چاه و چشمه.

38: چاه.

39: چک.

40: چوب، خاک، سنگ، زغال، سفال، برگ و کاغذ.

41: خوردن، خندیدن، گریه کردن، حرف زدن، ادرار و مدفوع.

42: گندم، جو، کشمش، گاو، گوسفند و شتر.

43: معدن، گنج، مازاد بر در آمد، پول و مالی که سال بر آن گذشته باشد.

44: ارث، جهیزیه، بخشش، هدیه و مالی را که یک بار خمس آن داده شده است.

45: چوب.[199]

46: چوپان - چوبدار.

47: ابتدا نیت می کنیم و سپس صورت را می شوییم و بعد دستها را از آرنج تا سر انگشتان و آنگاه با دست راست مسح پای راست و پس از آن با دست چپ مسح پای چپ را می کشیم.

48: ابتدا نیت می کنیم و بعد دستها را به چیزی که تیمم بر آن صحیح است می زنیم و سپس کف دو دست را از بالای پیشانی تا بالای بینی می کشیم.

49:ابتدا نیت می کنیم سپس سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ را می شوییم.

50: حج.

51: حنوط.

52: کاری که انجام آن ممنوع است، مانند دزدی، زنا، دروغ و... .

53: پیرامون و گرداگرد خانه و مکانی که حمایت از آن واجب است.

خ)

54:خاک.

55: خون.

56: خوک.

57: خوک.

58: ظرفی که سگ از آن چیز روانی بخورد.

د)

59: دزدی.

60: دفاع.

61: دعوا کردن.

62: دروغ.[200]

ذ)

63: ذکر.

64: ذکر واجب.

65: بحول الله.

66: ذکرهای مستحبی که به نیت ذکر مطلق گفته شود.

67: تسبیحات اربعه.

68: سبحان ربی العظیم وبحمده.

69: سبحان ربی الاعلی وبحمده.

ر)

70: رکن.

71: رکوع.

72: خم شدن، آرام بودن بدن و ذکرمخصوص.

73: رهن.

ز)

74: زمین.

75: زکات.

76: زکات فطره.

77: زکات.

س)

78: سجده.

79: سهو، شکر، فراموش شده، سجده واجب نماز و سجده واجب به هنگام شنیدن آیات سجده.

80: سهو.

81: سجاده.[201]

82: سنگ، کلوخ، چوب و برگ.

83: هفت عضو بدن.

84: سلام.

85: اسلام.

86: پیشانی، کف دو دست، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها.

ش)

87: شراب.

88: 23 تا.

89: 9 تا.

90: 8 تا.

91: 6.

ص)

92: صلوات.

93: صید.

94: زکات.

95: صدقات و انفاقات مستحبی. تحریر الوسیله، ج 2، ص 91 مساله 3.

96: بلی.

97: خیر.

98: تظاهر به فسق نکند و نیازمند باشد.

99: گذشت طرفین از مال یا حقی؛ مانند اینکه می گوید: یک سیب را مصالحه می کنیم به ده تومان.

100: ضرر نداشته باشد.

101: ضامن.

102: ضروری دین.[202]

ط)

103: طهارت.

104: طواف.

105: طوفان شدید.

ط)

106:غصبی و طلا و نقره.

107: غصبی.

108: 3 بار.

109: پاک باشد، طلا و نقره نباشد، غصبی نباشد.

ع)

110: نمازهایی که به ترتیبند؛ از عصر به ظهر، از عشا به مغرب.

111: نمازهایی که به ترتیبند، از نماز قبل به نماز بعدی.

112: در صورتی که هر دو مساوی باشند.

113: عدالت.

114: عاریه.

115: عبادت.

116: عرفات.

117: عهد.

غ)

118: غصب.

119: غسل.

120: غش.

121: شنیدن غیبت.

122: غایب شدن مسلمان.[203]

ف)

123: فتوا.

124: فطریه.

125: فاسق.

126: فحش.

127: فرایض.

ق)

128: قیام.

129: قیام متصل به رکوع.

130: قراءت.

131: قسم.

132: باید ده نفر را طعام یا لباس بدهد واگر نتوانست سه روز روزه باید بگیرد.

133: قنوت.

134: قربت.

135: قصاص.

136: قمار.

ک)

137: کافر.

138: کفاره.

139: مکر.

گ)

140: گندم.

141: گنج.[204]

142: در صورتی که کمتر از درهم باشد و یا اصلا نشانه ندارد و یابنده نیازمند باشد.

143: اگر بیش از درهم باشد و نشانه هم داشته باشد.

144: در صورتی از زمین بردارد و مال هم نشانه داشته باشد.

ل)

145: نجس و غصبی.

146: پاک و مباح.

147: آلوده به خونی که کمتر از درهم باشد و یا لباس کوچک باشد، مانند جوراب.

148: پاک باشد، مباح باشد و برای مردان ابریشم و طلاباف نباشد.

م)

149: مستحب.

150: مکروه.

151: معدن.

152: مساکین.

153: یتیم و فقیر از سادات.

154: مسکین، ابن سبیل و بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را بدهد.

155: آب نباشد، عدم دسترسی به آب، آب ضرر داشته باشد و تنگی وقت.

156: برای رفع خطر مالی و جانی، برای ادای دین و بدهی و کسی که اذان و اقامه را نگفته و وقت هم دارد، مستحب است نمازش را بشکند و اذان و اقامه بگوید.

157: خنده، گریه، خوردن، آشامیدن، خواب، حرف زدن، انحراف ازقبله.[205]

158: آب، آفتاب، زمین، اسلام، استحاله، تبعیت و انتقال.

159: مسجد.

ن)

160: نذر.

161: نگاه حرام.

162: نیت.

163: نسیه.

و)

164: وصیت.

165: وضو و وقت شناسی.

166: وضو.

167: وکالت.

168: وقف.

169: ودیعه.

ه)

170: هبه.

171: هجو.

172: هجرت.

ی)

173:یاس از رحمت الهی.

174: بلی.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved