بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
  مجموعه روشهای سوالات هنری احکام


مجموعه روشهای سوالات هنری احکام

احکام «غسلها»

34. الف:چه شخصی را باید فقط غسل ترتیبی دهند؟

ب:چه شخصی غسل ارتماسی می تواند بکند؟

ج: چه شخصی هر دو را می تواند انجام دهد؟

کسی که دست به مرده یا عضو جدا شده از زنده می زند:

35. الف: در چه صورتی غسل بر او واجب نمی شود؟

ب: در چه صورت هم غسل میت بر او واجب می شود و هم شستن دست؟

ج: در چه صورت فقط شستن دست کافی است؟

36. الف: کدام غسلی است که با آن می توان نماز خواند؟

ب: کدام غسلی است که با آن نمی توان نماز خواند؟

ج: کدام غسلی است که با آن روزه صحیح است، ولی نماز صحیح نیست؟[136]

37. الف: کدام شخصی است که در «مسجدالحرام» و «مسجدالنبی» نمی تواند وارد بشود؟

ب: چه شخصی است که در مساجد دیگر نمی تواند توقف بکند؟

ج: کدام شخصی است که نمی تواند در مساجد توقف کند، ولی در زیارتگاههای غیر معصومین می تواند؟

38. الف: فرد جنب در کدام مکانهای مقدسی نمی تواند وارد بشود؟

ب: فرد جنب در چه مکانهای مقدسی نمی تواند توقف بکند؟

ج: فرد جنب در کدام مکانهای مقدسی می تواند توقف بکند؟

39. الف: در کدام یک از وضو و غسل هم موالات و هم ترتیب شرط است؟

ب: در کدام یک از وضو و غسل، فقط ترتیب شرط است؟

ج: در کدام نوع از غسل ترتیب هم شرط نیست؟

40. الف: در چه صورت کسی که دست به عضو جدا شده کسی می زند هم غسل دارد و هم باید دستش را بشوید؟

ب: در چه صورتی نباید دستش را بشوید و غسل نیز لازم نیست؟

ج: در چه صورت فقط غسل دارد؟

پاسخنامه احکام غسلها

34)

الف : شخص میت. ب : افراد معمولی.

ج : افراد معمولی.

35)

الف :بدن میت گرم باشد. ب : با دست تر به بدن و سر میت بزند.

ج : دست تر به بدن گرم میت بزند.[239]

36)

الف : جنابت. ب : سایر غسلها. ج : مس میت.

37)

الف : ناپاک (جنب و حائض) . ب : شخص جنب و حائص.

ج : شخص جنب و حائض.

38)

الف : مسجد الحرام ومسجدالنبی.

ب : در مشاهد معصومین و مساجد. ج : مشاهد غیر معصومین.

39)

الف : وضو. ب : غسل. ج :ارتماسی.

40)

الف : عضوی که سرد شده باشد.

ب : دست خشک به عضو گرم بزند.

ج : دست خشک به عضو سرد بزند.

 

احکام نماز

41. الف: کدام نمازی است که در خارج از وقت، قضاست؟

ب: کدام نمازی است که در خارج از وقت، اداست؟

ج: کدام نمازی است که در خارج وقت، نه اداست و نه قضا؟[137]

42. الف: کدام نمازی است که دو خطبه قبل از نماز دارد؟

ب: کدام نمازی است که دو خطبه بعد از نماز دارد؟

ج: کدام نمازی است که خطبه ندارد؟

43. الف: کدام سوره هایی را در نماز نمی توان خواند؟

ب: کدام سوره هایی است که در نماز می توان خواند؟

ح: کدام سوره هایی است که در نماز به تنهایی کافی نیست؟

44. الف: در کدام مکان، نماز تمام است؟

ب: در کدام مکان، نماز شکسته است؟

ج: در کدام مکان هر دو ممکن است؟

45. الف: کدام نمازی است که یک تکبیر دارد؟

ب: کدام نمازی است که دارای پنج تکبیر است؟

ج: کدام نمازی دوازده تکبیر دارد؟

46. الف: کدام نمازی بر همه واجب است؟

ب: کدام نمازی است که فقط بر پسر بزرگتر واجب است؟

ج: چه نمازی است که بر پیامبر واجب است؟

47. الف: کدام نمازی است که باید سوره آن خوانده شود؟

ب: کدام نمازی است که نباید سوره آن خوانده شود؟

ج: کدام نمازی است که می توانیم سوره آن را نخوانیم؟

48. الف: کدام شکی است که نماز را باطل می کند؟

ب: به کدام شکی نباید اعتنا کرد؟

ج: کدام شکی است که راه حل دارد؟

49. الف: شکهای صحیح چند تاست؟

ب: شکهای باطل چند تاست؟

ج: شکهایی که نباید به آن اعتنا کرد، چند تاست؟[138]

50. الف: کدام نمازی است که یک رکوع دارد؟

ب: کدام نمازی است که دو رکوع دارد؟

ج: کدام نمازی سه رکوع دارد؟

51. الف: کدام نمازی است که دارای یک قنوت می باشد؟

ب: کدام نمازی دو قنوت دارد؟

ج: کدام نمازی نه قنوت دارد؟

52. الف: کدام نمازی است که دارای دو سجده است؟

ب: کدام نمازی است که هشت سجده دارد؟

ج: کدام نمازی سجده ندارد؟

53. الف: نمازی که در یک رکعت، یک سلام دارد؟

ب: نمازی که در دو رکعت، یک سلام دارد؟

ج: نمازی که در دوازده رکعت، یک سلام دارد؟

54. الف: کدام نمازی است که باید ایستاده خواند؟

ب: کدام نمازی است که نشسته خوانده می شود؟

ج: کدام نمازی است که می توان آن را نشسته خواند؟

55. الف: کدام نمازی است که یک تشهد دارد؟

ب: کدام نمازی است که دو تشهد دارد؟

ج: کدام نمازی است که تشهد ندارد؟

56. الف: بر چه چیزهایی سجده صحیح است؟

ب: چه چیزهایی است که سجده بر آنها صحیح نیست؟

ج: چه چیزهایی هستند که در حال ناچاری در سجده می توان از آنها استفاده کرد؟

57. الف: با کدام لباس می توان نماز خواند؟

ب: با کدام لباس نمی توان نماز خواند؟[139]

ج: با کدام لباس نجس می توان نماز خواند؟

58. الف: کدام تکبیر در نماز واجب است؟

ب: کدام تکبیر در نماز حرام است؟

ج: کدام تکبیر در نماز مستحب است؟

59. الف: نماز چه کسی صددرصد تخفیف دارد؟

ب: نماز چه کسی پنجاه درصد تخفیف دارد؟

ج: نماز چه کسی پنجاه درصد اضافه دارد؟

60. الف: با چه کسی اگر سفر کنیم، نماز شکسته است؟

ب: با چه کسی اگر سفر کنیم، نماز تمام است؟

ج: با چه کسی اگر سفر کنیم، باید هم نماز را شکسته بخوانیم وهم تمام؟

61. الف: چه شخصی نمی تواند نمازش را بشکند؟

ب: چه شخصی باید نمازش را بشکند؟

ج: چه شخصی می تواند نمازش را بشکند؟

62. الف: چه کسی نباید به شک خود اعتنا کند؟

ب: چه کسی شکش باطل است؟

ج: چه کسی شکش صحیح است؟

63. الف: کدام نمازی است که باید آن را آهسته خواند؟

ب: کدام نمازی است که باید بلند خوانده شود؟

ج: کدام نماز را هم می شود بلند خواند و هم آهسته؟

64. الف: کدام ذکری است که باید در حین گفتن آن، بدن آرام باشد؟

ب: کدام ذکری است که نباید در حین گفتن آن، بدن آرام باشد؟

ج: کدام ذکری است که در حین گفتن آن، بدن می تواند آرام نباشد؟

پاسخنامه احکام نماز

41)

الف : معمولی. ب : نماز آیات. ج : نماز مغرب و عشا.

42)

الف : جمعه. ب : فطر. ج : معمولی.[240]

43)

الف : سجده. ب : غیر سجده.

ج : فیل و ایلاف - انشراح و الضحی.

44)

الف : وطن و جایی که قصد ده روز کرده ایم.

ب : در سفر.

ج : چهار مسجد: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین (ع) .

45)

الف : معمولی. ب : میت.

ج : فطر.

46)

الف : یومیه. ب : نماز قضای پدر.

ج : نماز شب.

47)

الف : یومیه. ب : احتیاط. ج : مستحبی.

48)

الف : در موارد هشت گانه (رجوع شود به رساله) .

ب : شش مورد.

ج : نه مورد (به شکیات رساله مراجعه شود) .

49)

الف : نه تا. ب : هشت تا. ج : شش تا.

50)

الف : وتر و احتیاط. ب : صبح. ج : مغرب.

51)

الف : یومیه، مثل صبح. ب : جمعه.

ج : فطر.[241]

52)

الف : وتر و احتیاط ایستاده.

ب : نمازهای چهار رکعتی. ج : میت.

53)

الف : وتر و احتیاط.

ب : صبح.

ج : نماز شب عید غدیر (رجوع شود به مفاتیح) .

54)

الف : یومیه. ب : وتیره. ج : مستحبی.

55)

الف : صبح. ب : نمازهای چهار رکعتی.

ج : میت.

56)

الف : آنچه که خوردنی و معدنی و پوشیدنی نباشد.

ب : معدنی، خوردنی و پوشیدنی.

ج : لباس، پشت انگشت و پشت دست.

57)

الف : پاک و مباح.

ب : ناپاک و غصبی و حریر برای مردان.

ج : لباس کوچک و یا لباسی که خون کمتر از درهم در آن باشد.

58)

الف : تکبیرة الاحرام.

ب : تکبیر بی جا به قصد غیر خدا.

ج : در بین افعال نماز.[242]

59)

الف : زن حائض.

ب : مسافر.

ج : در مواردی که باید نمازگزار نمازش را جمع بخواند، مثل کسی که به شکار رفته برای این که مالش زیاد شود.

60)

الف : با همسفری که سفرش معصیت نیست.

ب : با همسفری که سفرش معصیت است.

ج : با کسی که به سفر صید می رود تا مالش اضافه شود و سایر مواردی که باید جمع بخواند.

61)

الف : شخص در حال طبیعی.

ب : برای خطر یا آمدن طلبکار در وسعت وقت.

ج : برای گفتن اقامه فراموش شده.

62)

الف : کثیرالشک و پنج مورد دیگری که در رساله ها آمده است.

ب : موارد هشت گانه شک باطل.

ج : موارد نه گانه شک صحیح، مثل شک بین 3 - 4.

63)

الف : ظهر وعصر و احتیاط. ب : مغرب و عشا.

ج : مستحبی.

64)

الف : تکبیرة الاحرام و ذکرهای واجب. ب : بحول الله.

ج : ذکرهای مستحبی به نیت مطلق ذکر.

 

احکام نماز جماعت [140]

65. الف: کدام نمازی است که باید به جماعت خوانده شود؟

ب: کدام نمازی است که می توان آن را به جماعت خواند؟

ج: کدام نمازی است که نمی توان آن را به جماعت خواند؟

66. الف: در چه صورت ماموم در نماز باید حمد و سوره را بخواند؟

ب: در چه صورت ماموم در نماز نباید حمد و سوره را بخواند؟

ج: در چه صورت ماموم در نماز می تواند حمد وسوره را بخواند؟

67. الف: کدام امام جماعتی است که می توان به او اقتدا کرد؟

ب: کدام امام جماعتی است که نمی توان به او اقتدا کرد، ولو عادل باشد؟

ج: کدام امام جماعتی است که ولو کافر باشد، نماز صحیح است؟

68. الف: نام نماز جماعتی که سالانه خوانده می شود چیست؟

ب: نام نماز جماعتی که هفتگی خوانده می شود کدام است؟

ج: نماز جماعتی که روزانه خوانده می شود چه نام دارد؟

69. الف: در چه صورت باید از پیشنماز متابعت نمود؟

ب: در چه صورت نباید از پیشنماز متابعت نمود؟

ج: در چه صورت می توان از او متابعت نمود؟

70. الف: کدام نماز جماعتی است که ثواب هر رکعت آن، برابر با 150 نماز است؟

ب: کدام نماز جماعتی است که ثواب هر رکعت آن، برابر با ششصد نماز است؟

ج: کدام نماز جماعتی است که ثواب هر رکعت آن بی نهایت است؟[141]

71. الف: ماموم چه چیزی را می تواند جلوتر از امام جماعت بگوید؟

ب: ماموم چه چیزی را نمی تواند جلوتر از امام جماعت بگوید؟

ج: ماموم چه چیزی را اصلا نباید بگوید؟

72. الف: در چه صورت مسافر باید نمازش را تمام بخواند؟

ب: در کجا مسافر باید نمازش را شکسته بخواند؟

ج: در چه صورت مسافر باید نمازش را جمع بخواند؟

73. الف: در چه هنگامی در هر رکعت نماز، یک سوره واجب است؟

ب: در چه صورت در هر رکعت نماز، دو سوره واجب است؟

ج: در چه صورت در هر رکعت نماز، سه سوره واجب است؟

پاسخنامه احکام نماز جماعت [243]

65)

الف : جمعه. ب : یومیه.

ج : مستحبی.

66)

الف : اگر در رکعت سه و چهار برسد.

ب : اگر در رکعت اول و دوم برسد.

ج : اگر در صفهای آخر نماز جماعت باشد و صدای امام را نشنود (در غیر از نماز ظهر و عصر) .

67)

الف : جامع الشرایط.

ب : بعضی از شرایط امام جماعت را ندارد؛ مثلا، نمازش نیست.

ج :اگر بعد از نماز بفهمیم که کافر بوده.

68)

الف : فطر و قربان.

ب : جمعه.

ج : یومیه.

69)

الف : در افعال نماز.

ب : در مواردی که اشتباه می کند و در رکعت سه و چهار اگر ماموم با تاخیر در نماز جماعت وارد شود.

ج : در اقوال نماز غیر از تکبیرة الاحرام.[244]

70)

الف : دو نفره.

ب : سه نفره.

ج : 10 نفره.

71)

الف : ذکرهای نماز.

ب : تکبیرة الاحرام.

ج : حمد و سوره.

72)

الف : دائم السفر باشد و یا سفرش معصیت باشد.

ب : سفرش چهار فرسخ باشد و دائم السفر هم نباشد.

ج : در صورتی که برای صید برود تا مالش زیاد بشود.

73)

الف : نماز احتیاط.

ب : نماز یومیه.

ج : اگر به جای سوره اخلاص، سوره انشراح، والضحی، یا ایلاف و فیل را بخواند که هر دوی اینها یک سوره محسوب می شود.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved