شهید آوینی
نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دروغ و نیرنگ زیادی در این کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
با آدمهای دروغ گویی طرف هستید اصلا انجام ندهید.
نتیجه معامله:
فریب و دروغ دیده می شود و سر شما کلاه می گذارند منصرف شوید.
سوره:
انعام
آیه:
28
صفحه:
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  
Copyright © 2003-2017 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo