شهید آوینی

 

پروتکل شماره 14

 - هنگامی كه حكومت شاهنشاهی ما آغاز شد، همه اديان بايد از بين بروند، به جز دين ما كه همانا اعتقاد به خدای يگانه است. بی ‏شك سرنوشت قوم ما به عنوان قومی برگزيده با وجود خدا گره خورده، و هم اوست كه تقدير كار جهانيان را با سرنوشت ما پيوند داده است. لذا ريشه هرگونه عقيده‏ ای بايد از بيخ و بن كنده شود. حتی اگر اين كار به انكار وجود خدا كه ما امروزه شاهد آنيم، بيانجامد. اين كار، نه تنها در دوره انتقال حكومت مفيد است. بلكه به سود جوانانی است كه در آينده به تبليغات مذهبی دين موسی گوش فرا می ‏دهند. دينی كه احكامی ثابت و پيشرفته دارد و تمام افراد جهان را به اطاعت ما وامی  ‏دارد.
البته در تبليغاتمان روی مبانی تربيتی و جنبه ‏های اسرارآميز و اعجازانگيز اين دين تأكيد فراوان می ‏ورزيم و درموقع لزوم، مقالاتی منتشر می ‏كنيم و ميان نحوه حكومت ربانی خود و حكومتهای گذشته مقايسه ‏هايی به عمل می ‏آوريم و اشتباهات حكومتهای غيريهودی را به گونه ‏ای بسيار روشن، بازگو می ‏كنيم و نيز حركات ددمنشانه عده ‏ای حكامِ ماجراجو كه انسانها را شكنجه و انسانيت را لگدمال كرده ‏اند، يادآور می ‏شويم و نفرت آدميان را برمی ‏انگيزيم. به نحوی كه مردم آسايش دوران بردگی را برآسايش دوران پس از بردگی ترجيح دهند.
تحولات بى‏فايده حكومتهای غيريهودی كه با وساطت ما انجام مى‏گيرد، اعتبار حكومتهايشان را تنزل مى‏دهد و مردم از اوضاع نابسامان حكومتهايشان آنچنان خسته مى‏شوند كه راضی مى‏گردند هر نوع خفت و ذلتی را در دوران حكومت ما تحمل كنند و هرگز جرأت رهايی از زير سلطه ما و تحمل رنجهايی چون رنجهای گذشته، به خود راه ندهند.

- ما در عين حال اشتباهات تاريخی حكمروايان غيريهودی را كه در اثر بى‏اطلاعی و فهم نادرست آنها از مسايل رخ داده است، مورد تأكيد قرار مى‏دهيم و شكنجه ‏هايی كه انسانها از دست اين گونه حكمروايان ديده‏ اند يادآور مى‏شويم. روش و اصول كار ما بر اين حقيقت مبتنی است كه، آنچه ما عرضه و تفسير مى‏كنيم عالی و خالی از عيب است ولی آنچه در گذشته وجود داشته بايد مرده و متلاشی شده تلقی گردد.

- فيلسوفان ما نارسايى‏های عقايد و مذاهب را مورد بحث و بررسی قرار مى‏دهند. اما كسی نبايد اعتقادات واقعی مذهب ما را مورد بررسی قرار دهد. زيرا هيچكس جز خودمان نبايد از كار دينمان سردربياورد. وانگهی، افراد قوم خودمان هم حق برملا كردن اسرار دين را نخواهند داشت.

- دراثنای سده‏ های معروف به سده ‏های روشنايی و پيشرفت ما ادبياتی پست، كثيف و تهوع ‏آور رواج داديم و تا مدتی پس از به قدرت رسيدنمان اجازه مى‏دهيم كه اين سبك ادبيات به حيات خود ادامه دهد. تا بتوانيم بدينوسيله در برابر برنامه ‏های خودمان نوعی آرامش و رخوت در مردم ايجاد كنيم. به علاوه افرادی آگاه و كارآزموده به رهبری غيريهوديان منصوب مى‏كنيم و به ايراد سخنرانی و نشر مقالاتی ويژه مى‏پردازيم تا بدين وسيله بتوانيم روی ذهن غيريهوديها اثر گذاشته و آنان تنها آن دسته از معارف و معلوماتی را كسب كنند كه دلخواه ما است و ما قبلاً آنها را تدارك ديده ‏ايم.

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo