ولاء ها و ولايتها

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ ششم : پاييز 1370
ناشر : انتشارات صدرا (با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد)