وحی و نبوت

مقدمه ‏ای بر جهان بينی اسلامی
جلد سوم
وحی و نبوت
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ ششم / 22 بهمن 1371
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )