نظری به نظام اقتصادی اسلام


متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
انتشارات صدرا
چاپ اول : بهار 1368
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )