نبوت

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ اول : 22 بهمن 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )