مسئله شناخت

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
انتشارات صدرا
چاپ ششم : زمستان 1371
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )