مساله ربا به ضميمه بيمه

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ پنجم : 22 بهمن 1372
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )