گفتارهای معنوی

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ چهاردهم : پائيز 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )