فلسفه اخلاق

نويسنده : متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ يازدهم : تابستان 1372
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )