آشنايی با علوم اسلامی جلد دوم

كلام - عرفان - حكمت - عملی
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ ششم : تابستان 1368
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )