علل گرايش به ماديگری

مقدمه : ماترياليسم در ايران
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ سيزدهم : 12 ارديبهشت 1372
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )