شش مقاله ( الغدير و وحدت اسلامی )

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ چهارم : بهار 1368
تعداد : 10000 نسخه
چاپ و صحافی : چاپ و نشر علامه طباطبائی
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )
انتشارات صدرا