آشنايی با علوم اسلامی جلد اول

منطق - فلسفه
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ هشتم : پائيز 1369
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )