سيری در سيره نبوی

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
انتشارات صدرا
چاپ ششم : بهار 1368
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )