سيری در سيره ائمه اطهار عليهم السلام

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ دهم : 22بهمن 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )