زندگی جاويد يا حيات اخروی

مقدمه‏ای
بر
جهان بينی اسلامی
جلد ششم
زندگی جاويد
يا
حيات اخروی
متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ هفتم : تابستان 1372
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )